Participatiewet – aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen

 

Resultaat 2016

  

Beschikking Wajong 2015

7.385

Beschikking banenafspraak

17.380

  

Afgegeven beschikkingen

24.765

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Sindsdien vallen nieuwe jonggehandicapten met (potentieel) arbeidsvermogen niet langer onder de re‑integratieverantwoordelijkheid van UWV. Zij kunnen bij hun gemeente een beroep doen op ondersteuning vanuit de Participatiewet. UWV beoordeelt sinds 1 juli 2015 met de Beoordeling arbeidsvermogen of iemand beschikt over arbeidsvermogen. Uitgangspunt van deze nieuwe sociaal‑medische beoordeling is dat de burger slechts 1 aanvraag hoeft te doen en maar 1 keer beoordeeld wordt.

Bij de Beoordeling arbeidsvermogen beoordeelt UWV of iemand kan werken en, als dat zo is, of hij in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Wanneer dat niet het geval is, bekijken we of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie worden mensen opgenomen in het landelijk doelgroepregister voor de extra plekken die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wie geen arbeidsvermogen heeft en dat ook niet kan ontwikkelen, krijgt een Wajong‑uitkering ‒ mits hij voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden.
We hebben in 2016 bijna 25.000 beschikkingen op aanvragen voor een Beoordeling arbeidsvermogen afgegeven.

De aanvraag voor opname in het doelgroepregister door burgers verloopt via een aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen, of door een gemeente via een aanvraag voor een Indicatie banenafspraak. In november 2015 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten dat leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) met arbeidsvermogen zonder beoordeling kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister. Ook mensen die alleen met behulp van een voorziening het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, kunnen na een aparte sociaal‑medische beoordeling door UWV worden toegevoegd aan het doelgroepregister. Zij tellen echter niet mee voor de banenafspraak, maar wel voor de Quotumwet.