Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

 

*2016

*2015

   

Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)

7.700

8.400

Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

4.800

4.900

Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering

400

500

Mensen met recht op WIA-uitkering

2.400

2.400

Mensen met recht op Ziektewet-uitkering

2.000

2.000

   

Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking

12.500

13.300

  • *De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden voor minimaal twaalf uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven, of schakelen we een (interne) jobcoach in. We beperken ons nadrukkelijk niet tot de doelgroep voor de banenafspraak. In 2016 hebben we voor 10.000 WIA/WGA‑klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk het doel van een reguliere baan te realiseren.

In 2016 vonden minder mensen met een arbeidsbeperking een baan dan in 2015. Dat speelde vooral bij Wajongers, doordat sinds de invoering van de Participatiewet geen nieuwe Wajongers met arbeidsvermogen meer instromen.