Toetsing ontslagaanvragen

 

2016

2015

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal ingediende ontslagaanvragen

22.200

 

34.400

 

Oud recht (BBA)

-

 

22.900

 

Nieuw recht (Wwz)

22.200

 

11.500

 
     

Aantal afgewikkelde ontslagaanvragen

22.300

 

37.000

 

Oud recht (BBA)

-

 

27.500

 

Nieuw recht (Wwz)

22.300

 

9.500

 
     

Resultaat afwikkeling ontslagaanvragen

    

Ontslagvergunning verleend

9.900

45%

17.800

48%

Tijdens behandeling door werkgever ingetrokken

8.800

39%

11.800

32%

Niet in behandeling genomen wegens onvoldoende informatie

2.300

10%

3.300

9%

Ontslagvergunning afgewezen

1.300

6%

4.100

11%

Werkgevers die een arbeidsovereenkomst zonder instemming van de betrokken werknemer willen beëindigen, kunnen een ontslagvergunning aanvragen. De ontslagtoets voorkomt dat werknemers worden ontslagen zonder dat daar een redelijke grond voor is, of dat de verkeerde mensen worden ontslagen. Op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) kunnen werkgevers in 2 situaties een ontslagaanvraag bij UWV indienen: bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ontslagaanvragen om persoonlijke redenen lopen via de kantonrechter. Werknemers die minimaal 2 jaar bij een werkgever in dienst zijn geweest (vast of tijdelijk contract) krijgen sinds 1 juli 2015 bij ontslag een transitievergoeding. Voor kleine bedrijven geldt tot 2020 een overgangsregeling. Bedrijven die aan de voorwaarden van die regeling voldoen, mogen een lagere transitievergoeding betalen. UWV toetst of een werkgever aan de voorwaarden voor de overgangsregeling voldoet.

In 2016 hebben we minder ontslagaanvragen ontvangen dan in 2015. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de aantrekkende economie: er worden minder aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen ingediend. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen, in plaats van een ontslagprocedure te starten bij UWV. Sinds 1 juli 2015 worden ook minder ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid ingediend vanwege de verplichte transitievergoeding.

In 2016 bedroeg de tijdigheid van de afhandeling van ontslagvergunningen 91%. Overschrijdingen van de termijn waren meestal goed te verklaren. Het ging onder andere om verleend uitstel op verzoek van de werkgever of werknemer, samenloop met de afhandeling van een verzoek om een lagere transitievergoeding te betalen, samenhang tussen kortdurende en langdurende zaken in grotere collectieve aanvragen, en onvoorziene extra behandelrondes. Als we hiermee rekening houden, komt de tijdigheid uit op 99%.