Tijdige eerste betaling

 

Norm

Resultaat

Resultaat

 

2016

2016

2015

    

WW binnen 10 kalenderdagen na ontvangst inkomstenformulier

 

96%

*96%

Ziektewet binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

91%

88%

WIA binnen 4 weken na ingang recht

minimaal 85%

93%

94%

Wajong binnen 4 weken na einde beslistermijn

minimaal 85%

92%

94%

  • *Dit percentage heeft betrekking op de Wwz-betalingen gedurende de periode augustus tot en met december 2015.

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in 2016 goed gelukt. Slagen we er niet op tijd in, dan geven we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Sinds 1 juli 2015 geldt als gevolg van de Wet werk en zekerheid (Wwz) een nieuwe manier van inkomstenverrekening. Bij WW’ers die (deels) werken, verrekenen we nu de inkomsten met de uitkering, in plaats van de gewerkte uren. Zij moeten daarom elke maand opgeven of, en zo ja hoeveel zij hebben verdiend. Pas nadat wij de inkomstenopgave hebben ontvangen, kunnen we de uitkering berekenen en vervolgens uitbetalen. Sinds 1 juli 2015 geldt daarom voor nieuwe WW‑uitkeringen een andere benadering van de tijdigheid. Het gaat nu om de periode vanaf het moment dat UWV de inkomstenopgave retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. We melden aan onze klanten dat ze hun uitkering binnen 10 werkdagen op hun rekening hebben staan. De gemiddelde doorlooptijd van de eerste betaling bedroeg in 2016 4 kalenderdagen.

Het percentage eerste betalingen WW dat binnen de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken 10 kalenderdagen is gerealiseerd, was in 2016 96%, gelijk aan 2015 (na de start van de nieuwe berekeningswijze). De problemen met de verwerking van het toegenomen aantal inkomstenopgaven, waarvan in de eerste maanden van 2016 nog sprake was, zijn inmiddels opgelost.