Financiële rechtmatigheid

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Om de rechtmatigheid te kunnen toetsen, worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over 2016 bedraagt 0,8%. Dit is het gewogen UWV‑percentage over alle wetten. Met dit tussenresultaat komt de score voor de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking op 99,2%. Het percentage onzekerheden bedraagt 0,1%. In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Wet

Financiële fouten

Onzekerheden

 

2016

2015

2016

2015

     

Wajong

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

WAO

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

WAZ

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

Wazo

0,9%

0,3%

0,0%

0,0%

WIA

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

WW

1,8%

0,6%

0,2%

0,0%

Ziektewet

3,0%

1,5%

0,0%

0,0%

TW

1,8%

1,6%

0,0%

0,0%

BIA

0,0%

0,8%

0,0%

5,3%

IOW

4,5%

2,3%

0,0%

0,0%

     

Totaal

0,8%

0,4%

0,1%

0,0%

Toelichting op de tabel:

  • De foutpercentages voor WAO, Wajong en Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (BIA) blijven gelijk of dalen. De foutpercentages voor de andere wetten zijn gestegen. Het foutpercentage WW heeft een relatief grote impact op het UWVcijfer.

  • De grootste stijging van het foutpercentage doet zich voor bij de Ziektewet en de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). De meeste fouten in de Ziektewet hebben betrekking op fouten in de dagloonberekening en aftrek van verdiensten. Bij de IOW bepalen fouten bij de verrekening van inkomsten het foutpercentage.

  • Het foutpercentage WIA bedraagt 0,4%. Dit komt vooral doordat voorzieningen bij de administratieve verwerking ten onrechte aan de WIA zijn toegerekend.

  • Bij de Wazo stijgt het foutpercentage van 0,3 naar 0,9%. Hieraan liggen vooral dagloonfouten ten grondslag.

  • Bij de Toeslagenwet stijgt het foutpercentage van 1,6 naar 1,8%.

  • Wanneer er onvoldoende informatie is om de rechtmatigheid van de steekproefpost vast te stellen, wordt deze als onzeker aangemerkt. De onzekerheid bedraagt momenteel 0,1% op UWV‑niveau. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekere posten bij de WW en de Wwz.