Voorwoord

We hebben in 2016 bijna 1,4 miljoen mensen van inkomen voorzien die door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid (tijdelijk) niet konden werken. Tegelijkertijd hebben we weer veel mensen geholpen in hun zoektocht naar werk. Ook hebben we de mensen beoordeeld die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen en van hen vastgesteld wat de resterende verdiencapaciteit is. Daarnaast hebben we diverse organisaties van gegevens voorzien over arbeidsrelaties en inkomsten, zodat zij hun taken kunnen vervullen. Denk hierbij aan organisaties als de Belastingdienst, het Centraal Administratie Kantoor, Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en pensioenorganen. We zijn er trots op dat we ons vakmanschap hebben kunnen inzetten voor onze klanten.

We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een aantal belangrijke dossiers afspraken gemaakt die we in 2016 en de jaren daarna realiseren. Het gaat om de dienstverlening aan WW’ers, de dienstverlening aan arbeidsbeperkten en de ICT‑dienstverlening.

In oktober 2016 zijn we in overleg met het ministerie van SZW landelijk gestart met de nieuwe dienstverlening WW. Hierin combineren we de bestaande online dienstverlening met een meer persoonlijke benadering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de WW’ers sneller werk vindt als er sprake is van persoonlijk contact en gerichte interventies op het juiste moment. De nieuwe dienstverlening is meer toegesneden op de individuele arbeidsmarkpositie van de werkzoekende. Daarbij leggen we de focus op de groep met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie.

In 2016 daalde het aantal WW‑uitkeringen tot ruim 400.000; in 2013 hadden we voor het laatst gedurende langere tijd dit lagere niveau. Toch bleef het druk voor UWV in 2016, omdat bepaalde groepen ook in de huidige aantrekkende arbeidsmarkt nog steeds grote moeite hebben om aan het werk te komen. We hebben dan ook onverminderd grote aandacht voor de groep mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt.

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we ondersteuning, waarbij het zoveel mogelijk benutten van de beschikbare arbeidsmogelijkheden centraal staat. In 2016 hebben we van het ministerie van SZW budget gekregen om de achterstand in het aantal herbeoordelingen terug te brengen. Met deze middelen hebben we extra artsen kunnen aanstellen. We hebben in 2016 de achterstand in het aantal herbeoordelingen teruggebracht tot onder het met de minister afgesproken niveau.

Daarnaast hebben we in 2016 extra middelen uitgetrokken voor activerende intensieve dienstverlening aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80‑100%).

In 2016 hebben we het UWV Informatieplan2016–2020 opgesteld. Dit plan hebben we eind 2016 beperkt herijkt in het UWV Informatieplan 2017–2021. Hierin hebben we aangegeven hoe we ons ICT‑landschap toekomstbestendig willen maken om goede en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten te kunnen blijven leveren. We hebben met het ministerie afgesproken dat we de beperkt beschikbare verandercapaciteit vooral inzetten om de beschikbaarheid, veranderbaarheid en veiligheid van onze informatievoorziening te verhogen. Ter uitvoering van een motie van de Tweede Kamer heeft het ministerie van SZW het Informatieplan extern laten valideren. De experts die deze validatie hebben uitgevoerd, noemen de totstandkoming van het plan een majeure stap voorwaarts omdat het integraal is, een helder meerjarenperspectief biedt en jaarlijks kan worden geactualiseerd.

Naast de grote dossiers dienstverlening WW, dienstverlening aan arbeidsbeperkten en ICT‑dienstverlening, hebben we het ministerie toegezegd om de werkvoorraad fraudesignalen terug te dringen. We zijn er in 2016 in geslaagd om deze werkvoorraad aanzienlijk te verminderen.

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 hebben we de uitkering gemiddeld binnen 4 kalenderdagen na ontvangst van de inkomstenopgave betaalbaar gesteld aan de klant. De algehele tevredenheid van uitkeringsgerechtigden en werkgevers bleef in 2016 op peil en de tevredenheid over de digitale dienstverlening nam toe. We blijven ons verantwoordelijk voelen om de vragen van onze klanten te beantwoorden en op te lossen.

2016 was ook het jaar waarin de Algemene Rekenkamer op verzoek van de Tweede Kamer een onderzoek deed naar de balans tussen doelen, middelen en mensen bij UWV. De Rekenkamer concludeerde dat UWV in de periode 2010–2015 de opgedragen taken over het algemeen adequaat heeft uitgevoerd en noemde dat, mede in het licht van de economische crisis en de veelheid aan beleidsmatige en budgettaire wijzigingen in deze jaren, geen geringe prestatie. UWV en het ministerie van SZW zijn naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport met elkaar in gesprek over de middelen die wij beschikbaar hebben voor het uitvoeren van onze taken. Samen streven het ministerie van SZW en UWV naar een toekomstbestendige dienstverlening, waarbij doelen, mensen en middelen op lange termijn met elkaar in evenwicht zijn.

Onze medewerkers vormen daarbij een cruciale factor; zij zetten dagelijks de schouders onder het vele werk. We investeren daarom in hun duurzame inzetbaarheid en in goed werkgeverschap. We prijzen ons gelukkig met de betrokkenheid en inzet waarmee onze medewerkers hun werk blijven verrichten.

Raad van Bestuur