Leerwerkloketten

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten, kenniscentra en UWV. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en sectorale Servicepunten. Begin 2016 heeft ook de arbeidsmarktregio Ede/Wageningen het businessplan bekrachtigd. In Noord‑Limburg en Midden‑Limburg is inmiddels een intentie ondertekend voor het starten van een Leerwerkloket; in Flevoland zal dit gebeuren in het eerste kwartaal van 2017.

Om de Leerwerkloketten verder te professionaliseren is een cursus ontwikkeld, de leergang Organisatie van leerwerktrajecten/financial engineering. Hieraan hebben bijna alle Leerwerkloketten deelgenomen. Verder volgen ruim 30 adviseurs een hbo‑maatwerkopleiding Loopbaanadvisering. De opleiding leidt tot een erkend certificaat en vrijstellingen voor een volledige hbo‑opleiding tot loopbaanprofessional. Ruim 20 deelnemers hebben in juli het diploma ontvangen. Beide opleidingen zijn bedoeld voor medewerkers van Leerwerkloketten. Deze zijn gedetacheerd door UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (roc’s). In 2017 worden beide opleidingen voortgezet.

Op 8 november 2016 is de tweede landelijke Leerwerkdag georganiseerd, als deskundigheidsbevordering voor alle leer-werkadviseurs van de 3 kernpartners. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in 2016 aan UWV opdracht gegeven om door te gaan met de Leerwerkloketten. Vanaf 2017 wordt structureel een budget van € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is € 1 miljoen bedoeld voor landelijke projectkosten en € 3,5 miljoen voor de uitvoering in de 35 arbeidsmarktregio’s. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. UWV verstrekt de rijksbijdrage aan de regionale kernpartners. UWV heeft op 29 november 2016 besloten om in elk samenwerkingsverband 1 adviseur van Werkbedrijf toe te voegen (cofinanciering). De adviseur verzorgt daar competentie- en loopbaandienstverlening.

Naast de landelijke website zijn er regionale websites Leren en werken voor de regionale Leerwerkloketten ontwikkeld, met hetzelfde uiterlijk, zodat content beter gedeeld kan worden. Iedere site heeft een vacatureonderdeel, met vacatures specifiek voor leren en werken. Eind 2016 waren 20 regionale sites daadwerkelijk online. De regionale sites van de overige Leerwerkloketten volgen in 2017.

In 2015 heeft het ministerie van SZW het Taalakkoord geïnitieerd. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche- en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten. Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord per 1 juli 2016 overgedragen aan de Leerwerkloketten. Taalvaardigheid was al een van de aandachtspunten van het programma Leren en werken, maar nu kunnen de Leerwerkloketten nog meer betekenen voor werknemers met taalachterstand, en voor hun werkgevers. Bij het Taalakkoord zijn op dit moment ruim 80 bedrijven, branches en koepelorganisaties aangesloten. Eind 2017 moeten dat er 300 zijn. Voor taalaanbieders is er in november een eerste informatiebijeenkomst georganiseerd.