Samenwerkingsverbanden van Leerwerkloketten

In 2016 hebben 12 regio’s deelgenomen aan een pilot om de dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verder te ontsluiten via de Leerwerkloketten. Voor deze pilot, en om producten van SBB beter toegankelijk te maken, heeft het landelijk programmateam 1 fte van SBB ingehuurd. Dit leidde in de 12 regio’s tot betere kennis van producten van SBB. Per 1 november 2016 is de pilot beëindigd. Het landelijk programmateam zorgt nu voor informatieverstrekking over SBB aan de regio’s.

In opdracht van het programma Leerwerkloketten is in 4 regio’s een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie en scholingskansen van 23‑plussers. Uit het onderzoek ‘Perspectief 23‑plus’ blijkt dat 23‑plussers zonder startkwalificatie een flink aantal op elkaar inwerkende problemen hebben en dat vooral persoonlijke aandacht en maatwerk belangrijk zijn. Met de MBO Raad is een werkgroep opgericht om tot actiepunten te komen. Dit heeft inmiddels geleid tot het Perspectiefpact dat door een aantal wethouders, NRTO en MBO Raad is ondertekend.

In de doorontwikkeling van de dienstverlening is een samenwerking ontstaan met VluchtelingenWerk Nederland, de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de MBO Raad. In oktober 2015 is gestart met een pilot bij 3 Leerwerkloketten om, in samenwerking met onder andere regionale opleidingscentra (roc’s) en gemeenten, de instroom van vluchtelingen in het mbo te verbeteren. Voor uitvoerders van gemeenten, roc’s, en VluchtelingenWerk/UAF is in mei een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking tussen uitvoerenden in de regio rond dit thema te versterken. Dit wordt per regio verder opgepakt en heeft in een aantal regio’s al tot resultaten geleid.

Om flexkrachten te stimuleren om verder te leren, geeft Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) sinds 2011 scholingsvouchers uit. Om de vouchers beter te gebruiken, wisselen de regio’s onderling best practices uit. Dit heeft nog niet geleid tot een veelvuldiger inzet van de vouchers. Daarom heeft STOOF voorlichting gegeven tijdens de netwerkbijeenkomst van Leren en werken, en wordt de voucher gekoppeld aan een empowertraining die in 1 regio is gegeven. Sinds 2014 werken STOOF en het programma Leren en werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten met behulp van een scholingsvoucher verder te scholen. Dit individuele leerbudget mag besteed worden aan een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt in brede zin vergroot. 17 leerwerkloketten namen deel aan een evaluatieonderzoek naar het gebruik van de vouchers. Van de aanvragers geeft 76% aan dat de voucher hen enthousiast heeft gemaakt om verder te leren; 52% zegt dat de scholingsvoucher hen geholpen heeft een baan te vinden of te behouden. De kandidaten waren vrij in hun keuze voor een bepaalde opleiding, de Leerwerkloketten gaven wel aan met welke opleiding ze hun arbeidsmarktkansen konden vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de kandidaten door de Leerwerkloketten persoonlijk begeleid zijn bij het zoeken van een arbeidsmarktrelevante opleiding.