Dienstverleningsconcept voor arbeidsbeperkten

Mensen die door ziekte of vanwege een arbeidsbeperking niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een uitkering. We beoordelen dan niet alleen het recht op en de hoogte van de uitkering, maar ook wat de resterende arbeidsmogelijkheden zijn. Want ook mensen met een arbeidsbeperking moeten zo veel mogelijk actief aan het arbeidsproces deelnemen.

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Zij vallen onder het vangnet van de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

Onze verzekeringsartsen beoordelen voor iedereen die na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, de aard en ernst van de arbeidsbeperkingen. Mede op basis van deze arbeidsbeperkingen stellen onze arbeidsdeskundigen vervolgens vast wat de restverdiencapaciteit is. Dit bepaalt het recht op en de hoogte van de gevraagde uitkering, maar ook of en in welke mate UWV de uitkeringsgerechtigde kan activeren richting werk. We voeren een herbeoordeling uit op verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf, diens werkgever of de verzekeraar. Wanneer nog onduidelijk is of er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid, plant de verzekeringsarts indien nodig een herbeoordeling in. Het resultaat van een herbeoordeling kan zijn dat iemand een hogere of een lagere uitkering krijgt. De herbeoordeling is daarmee niet alleen een belangrijk instrument om vast te stellen of iemand nog de juiste uitkering ontvangt, maar geeft ook cruciale informatie over eventuele wijzigingen in de restverdiencapaciteit – en daarmee de activeringsmogelijkheden.

Mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken, bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of -traject in bij re‑integratiebedrijven of verzorgen onze eigen medewerkers begeleiding. Binnen ons budget kunnen we slechts beperkt intensieve dienstverlening aan deze doelgroep bieden. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op mensen die snel aan het werk kunnen. In september 2015 zijn we een project gestart, waarbij regiovestigingen activerende intensieve dienstverlening bieden aan mensen met een volledige WGA‑uitkering (80‑100%). We hebben met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken dat we gaan inzetten op een sluitende aanpak voor álle mensen die vanaf 2017 de WGA instromen. Daarbij zullen we gemiddeld 2 keer per jaar contact hebben met iedere WGA’er met arbeidsmogelijkheden, om diens zelfredzaamheid en zelfregie te stimuleren. De nieuwe dienstverlening sluit aan bij de mogelijkheden van de klant. Daarnaast richten we ons op Wajongers voor wie activerende interventies nodig zijn om het resterende arbeidsvermogen te benutten.

We benaderen werkgevers proactief om werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De Werkgeversservicepunten, waarin wij samenwerken met gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere partijen, bieden extra ondersteuning aan werkgevers die mensen uit de doelgroep voor de banenafspraak een kans willen geven.