KCVG

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) is in 2005 opgericht om wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de verzekeringsgeneeskunde te bevorderen en meer wetenschappelijke onderbouwing aan de verzekeringsgeneeskunde te geven. Het KCVG is een initiatief van UWV, het Academisch Medisch Centrum (AMC) van de Universiteit van Amsterdam en het VU medisch centrum (VUmc). Sinds 2010 is ook het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) formeel partner. Per 2015 is de samenwerking tussen de universiteiten en UWV opnieuw verlengd voor de duur van 5 jaar.

Er lopen binnen het KCVG tal van onderzoeksprojecten. Nieuwe projecten worden getoetst aan de UWV Kennisagenda en moeten praktijkgerichte en voor de verzekeringsgeneeskunde toepasbare uitkomsten behelzen. Verzekeringsartsen kunnen promotieonderzoek doen, begeleid door senior onderzoekers. Inmiddels zijn meerdere artsen van UWV bij het KCVG gepromoveerd in de verzekeringsgeneeskunde. UWV staat daarbij garant voor de financiering van al gestarte promotietrajecten.

Op 27 januari 2016 promoveerde verzekeringsarts Selwin Audhoe op het proefschrift Promoting work participation of non-permanent workers with psychological problems. An evidence-based approach to occupational health care, waarin hij onderzocht hoe arbeidsparticipatie van zieke vangnetters met psychische klachten bevorderd kan worden. Grootste voorspellende factoren voor arbeidsparticipatie van deze doelgroep blijken de eigen inschatting en beoordeling van gezondheid, leeftijd en (gedeeltelijke) werkhervatting te zijn. Een andere conclusie is dat er momenteel geen effectieve interventies met sterk bewijs zijn om arbeidsparticipatie van vangnetters met psychische klachten te bevorderen. De resultaten van deze studie worden meegenomen bij het ontwerpen van een risicoprofileringsmodel voor de Ziektewet. Ze vormen daarnaast de basis voor een nieuw onderzoeksproject van het KCVG om de begeleiding van mensen met een Ziektewet‑uitkering met psychische klachten verder te optimaliseren.

Op 22 maart 2016 hield de voorzitter van de programmaraad KCVG, prof. dr. Sandra Brouwer, haar oratie Passend werk in uitvoering, waarin zij zich richt op de kwetsbare positie van chronisch zieken en gehandicapten op de huidige arbeidsmarkt. Brouwer benoemde in haar oratie een aantal stappen die gezet moeten worden om de kans op deelname van mensen met chronische aandoeningen en handicaps te vergroten. Deze betreffen enerzijds het beoordelen en beïnvloeden van arbeidsvermogen en anderzijds het creëren van passend werk dat aansluit op het (beperkte) arbeidsvermogen. Nieuwe inzichten over gezondheid en functioneren en andere manieren om arbeid te organiseren kunnen richting geven aan wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.

De jaarlijkse werkconferentie van het KCVG in april 2016 stond geheel in het teken van de academische werkplaatsen van UWV. Hierin werden academiserings- en implementatieplannen voor 2016 en 2017 in samenwerking tussen de universiteiten en de praktijk van UWV verder geconcretiseerd.

Op 23 november heeft verzekeringsarts Peter van Muijen zijn proefschrift Work ability and fatigue in cancer survivors on long-term sick leave verdedigd. De studie heeft zich gericht op het onderkennen van prognostische factoren van vermoeidheid en werkvermogen bij kankerpatiënten en op de relatie tussen vermoeidheid en werkhervatting. Het onderzoek heeft onder andere geleid tot een model om vermoeidheid en werkvermogen te voorspellen bij mensen die behandeld zijn voor kanker en die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen.