Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banenafspraak is vastgelegd in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (verder Wet banenafspraak) die per 1 mei 2015 in werking is getreden. UWV beheert hiervoor het doelgroepregister en publiceert de gegevens om de voortgang te kunnen monitoren.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in juli 2016 de Landelijke monitor banenafspraak gepubliceerd en de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. De landelijke monitor (de éénmeting) laat zien hoeveel banen er aan het eind van het verslagjaar zijn bijgekomen ten opzichte van de nulmeting. Om regionaal meer grip te krijgen op de voortgang publiceert UWV ieder kwartaal de Regionale trendrapportage banenafspraak. Deze geeft inzicht in de ontwikkeling van de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak in elke arbeidsmarktregio en een indicatie van de voortgang van het aantal banen per arbeidsmarktregio ten opzichte van de nulmeting.

UWV draagt ook bij aan de realisatie van de banenafspraak. Op werk.nl kunnen werkzoekenden aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. We benaderen werkgevers met de vraag om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Die selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. De Werkgeversservicepunten koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. In 2016 hebben de Werkgeversservicepunten 5.500 vacatures met Wajongers vervuld.

Via een klantprofiel maken we voor bedrijven inzichtelijk welke mensen uit het doelgroepregister in hun regio beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we niet alleen persoonsgegevens, arbeidsverleden, gegevens over gevolgde opleidingen en het aantal uren dat de klant kan werken. We nemen bijvoorbeeld ook op wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen.

Gemeenten bieden we een helpende hand bij het opstellen van klantprofielen voor hun klanten die tot de doelgroep banenafspraak behoren. UWV stelt de klantprofielen voor Wajongers op. Als gevolg van de voortdurende dynamiek in de Wajong‑populatie is veel capaciteit nodig om de klantprofielen actueel te houden.

We vragen werkgeversadviseurs, adviseurs intensieve dienstverlening en arbeidsdeskundigen in de regio alert te zijn op de bruikbaarheid van de klantprofielen. Ook is een ondersteunend instrument ontwikkeld waarmee de regio’s kunnen monitoren of de klantprofielen wel volledig zijn ingevuld. Eind 2016 telden we in totaal 56.000 Wajongers met een duidelijk klantprofiel. Dat is ruim boven de ambitie om in 2016 51.100 klantprofielen voor Wajongers op te stellen.

Daarnaast vragen wij Wajongers om op werk.nl een cv te plaatsen en zo hun talenten, vaardigheden, mogelijkheden en belemmeringen in beeld te brengen. Voor een groot deel van de Wajongers is het zelf opstellen van een cv echter te hoog gegrepen. Eind 2016 hadden 7.800 Wajongers die klaar zijn voor een werkaanbod een cv op werk.nl geplaatst.

Om werkgevers en mogelijke kandidaten te matchen, hebben we de Kandidatenverkenner ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak. Ze kunnen informatie over de kandidaten opvragen en vervolgens via het Werkgeversservicepunt in contact komen met kandidaten. De Kandidatenverkenner is getest op koplopervestigingen en in september 2016 landelijk in gebruik genomen als onderdeel van de persoonlijke Mijn werk.nl‑omgeving van werkgevers. Eind 2016 stonden er in de Kandidatenverkenner bijna 140.000 mensen die behoren tot de doelgroep banenafspraak. Daarvan hebben er bijna 58.000 een volledig profiel. De meerderheid van de profielen is van Wajongers. Privacy van de doelgroep is geborgd, de profielen zijn anoniem.