Versneld aanleveren loonaangiftegegevens

Sinds 1 juli 2015 verrekent UWV de eventuele inkomsten van WW’ers direct met de uitkering. De WW’er moet na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten hij in de voorbije maand heeft ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot (september 2014 tot en met maart 2015) bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Hierbij is aan werkgevers uit verschillende sectoren en van diverse groottes uitgelegd waarom het belangrijk is de loonaangiftes sneller in te dienen en welke voordelen ze er zelf bij hebben (snellere financiële aansluiting, minder vragen van werknemers).

Aan de hand van de uitkomsten van de pilot heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV opdracht gegeven om te bevorderen dat werkgevers, op basis van vrijwilligheid, overgaan tot het versneld indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. We leggen daarom contacten met koepel- en brancheorganisaties en bereiden gerichte communicatie met werkgevers voor. In 2016 hebben communicatiedeskundigen van UWV en de Belastingdienst het communicatieprogramma voorbereid. Er wordt gebruikgemaakt van bestaande kanalen en platforms, zoals de werkgeversdagen van UWV en de intermediairdagen en het softwareontwikkelaarscongres van de Belastingdienst. Verder is met VNO‑NCW en MKB‑Nederland afgesproken om via hun kanalen hun leden te bereiken. Gesprekken met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bedrijfsbond Uitzendwezen (NBBU) zijn in voorbereiding.

Op basis van de opgedane ervaringen met de inkomstenopgave en met het versneld aanleveren van loonaangiften onderzoeken we of nadere aanpassingen aan de salarisstrook gewenst en mogelijk zijn. Hiervoor inventariseren we bij andere uitvoeringsorganisaties of zij nog wensen hebben over de eenduidigheid van de loonstrook. Vooral gemeenten en het Nibud zijn voorstander van aanpassing van de salarisstrook. Ook zij ondervinden in de praktijk veel problemen met de diversiteit en complexiteit van salarisstroken. Met de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties is in 2016 een integraal stappenplan overeengekomen om de salarisstrook aan te passen. De uitvoering van dit plan start in het eerste kwartaal van 2017.