BKWI

De SUWI‑partijen – UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeenten – hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de voorziening Suwinet. Suwinet ondersteunt de eenmalige uitvraag van gegevens door de ketenpartners, en in beperkte mate door andere overheidsorganisaties die via het aansluitprotocol beperkte via Suwinet toegang tot gegevens hebben gekregen. Dit leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening door de SUWI‑partijen, het verlaagt de administratieve lasten van de burger en het vergroot de mogelijkheid om fraude te detecteren. UWV heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van Suwinet. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), een onderdeel van UWV, voert deze taken uit en legt hierover verantwoording af via een eigen jaarverslag.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft BKWI gevraagd om, in samenwerking met het Inlichtingenbureau van de gemeenten, te onderzoeken hoe de gegevensuitwisseling in het domein van werk en inkomen (opnieuw) technisch vorm kan worden gegeven volgens het uitgangspunt van privacy by design. Dat houdt in dat al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten volop aandacht wordt besteed aan privacyverhogende maatregelen, en dat alleen noodzakelijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier is het mogelijk een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch af te dwingen. BKWI heeft een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd aan het ministerie van SZW en andere betrokken partijen.