Uitkeringsfraude beperken

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of ze zich aan de regels houden. Als ze de regels overtreden, moeten klanten het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop kunnen ze een boete of waarschuwing krijgen.

In 2016 was de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 41,4 miljoen, en is een bedrag van € 9,7 miljoen aan boetes opgelegd. Doordat we de opgegeven inkomsten voor de Wet werk en zekerheid (Wwz) nu altijd met de gegevens in onze polisadministratie vergelijken, hoeft er minder te worden gecorrigeerd en neemt het totale bedrag aan opgelegde terugvorderingen af. We gaan dit de komende jaren ook voor de andere wetten doen. Daardoor zal dit bedrag de komende jaren nog verder teruglopen.

Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik, zetten we in op de aanpak van meer georganiseerde en grootschalige fraude, zoals gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Wij werken hierbij nauw samen met de Inspectie SZW. In 2016 heeft het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden € 1,4 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Daarnaast is € 0,7 miljoen aan WW-uitkeringen geweigerd vanwege gefingeerde dienstverbanden.

Door de vergelijking van de opgegeven inkomsten van de Wwz met de gegevens in onze polisadministratie neemt het aantal geconstateerde overtredingen af.