Diversiteit en inclusiviteit

Bij de werving van nieuwe medewerkers is een divers personeelsbestand een van onze uitgangspunten. Diversiteit kenmerkt zich onder andere door een gezonde man‑vrouwverhouding. Deze verhouding is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg hetzelfde gebleven: 43% man en 57% vrouw. 37% van de managementposities werd vervuld door vrouwen (27% in het eerste en tweede echelon en 39% in het derde en vierde echelon). Dit is een stijging ten opzichte van 2015 (toen was het respectievelijk 26% en 35%).

In december 2016 hebben we het Charter Diversiteit getekend en hebben we ons aangesloten bij het kennisplatform van Diversiteit in bedrijf. Het kennisplatform bundelt en etaleert informatie over effectief diversiteitsbeleid en goede praktijkvoorbeelden. Diversiteit in bedrijf, dat het kennisplatform en het Charter Diversiteit faciliteert, is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Om actief aandacht te blijven houden voor vrouwen op managementposities nemen wij deel aan het charter Talent naar de Top, om meer vrouwen te laten doorstromen naar de top.

Jonge medewerkers

In 2016 hebben we 1.020 nieuwe medewerkers aangenomen, 567 van hen zijn jonger dan 35 jaar (56% van de nieuwe medewerkers). We blijven actief jongere medewerkers werven en werken mee aan initiatieven die dat bevorderen. Zo bieden we in het kader van de aanpak van de jeugdwerkloosheid ook dit jaar weer net afgestudeerde jongeren de kans op een vliegende start van hun carrière: in oktober zijn 130 trainees bij UWV aan de slag gegaan.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de uitzendpartners. In 2016 zijn er in totaal 108 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt gestart.

Wajongers: inclusief werkgeverschap UWV

UWV wil een diverse en inclusieve organisatie zijn waar mensen vanuit verschillende achtergronden werken. We doen dat vanuit de overtuiging dat we in de maatschappij een voorbeeldfunctie vervullen. UWV voelt daarom ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren.

Het project UWV Inclusief is in juni 2016 succesvol beëindigd: 100 assistent-medewerkers zijn in dienst getreden. Zij kregen begeleiding van werkbegeleiders en supervisors. Teams zijn voorbereid op de komst van de nieuwe collega’s en werkprocessen zijn aangepast. De nieuwe functies zijn opgenomen in het functiehuis van UWV, zodat de duurzaamheid van functies voor deze doelgroep geborgd is. In december 2016 hadden we 217 Wajongers in dienst, waarvan 123 met een vast dienstverband.