Toekomstbestendige ICT

Na de afgelopen jaren vooral te hebben ingezet op kostenverlaging, stabilisering, risicominimalisatie en stapsgewijze verbeteringen is het nu van belang dat ons ICT‑landschap toekomstbestendig wordt gemaakt om op langere termijn onze maatschappelijke taak te kunnen vervullen. Ons systeemlandschap moet ingrijpend en in samenhang worden gemoderniseerd. Met het vaststellen van het UWV Informatieplan 2016–2020 (UIP), later in het jaar geactualiseerd in UWV Informatieplan 2017–2021, is de afgelopen periode een belangrijke mijlpaal bereikt. We hebben nu een meerjarenbeeld beschikbaar van de gevolgen van onze keuze om prioriteit te geven aan een fundamentele verbetering van het systeemlandschap. Omdat de gekozen prioriteit gevolgen heeft voor de mogelijkheden om wet- en regelgeving te implementeren, heeft de minister het plan ook naar de Tweede Kamer gezonden. De hoofdlijnen van de aanpak komen terug in de 3 prioriteiten die voor 2016 zijn gesteld:

  • stabiliteit, continuïteit en vereenvoudiging;

  • leveranciersmanagement;

  • sturing op ICT.

De modernisering van het systeemlandschap moet vooral een vereenvoudiging zijn. UWV heeft alle uitvoerende ICT uitbesteed. We willen ook de verhoudingen met de leveranciers vereenvoudigen: eenduidige diensten met resultaatverantwoordelijkheid. Nieuwe kansen ontstaan omdat belangrijke contracten aflopen. Om de ingezette beweging tot een succes te maken over een lange periode, is de kwaliteit van de besturing cruciaal.

Om deze strategische ambitie te kunnen realiseren, is het nodig dat we een aantal jaren relatief veel geld investeren in ons systeemlandschap. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor nieuw beleid en onze inzet voor de voorziene generieke digitale infrastructuur beperkt.