Sturing op ICT

We hebben verschillende besturingsmaatregelen geïmplementeerd die de governance van onze Informatievoorziening (IV) versterken, vooral waar het de veranderingen betreft. Het ging onder meer om de instelling van de UIP-board, een coördinerend orgaan waarvan divisiedirecteuren deel uitmaken. Dit orgaan bewaakt de langetermijndoelstellingen in relatie tot alle ontwikkelingen die onvermijdelijk zullen plaatsvinden. De reguliere besturing volgt de lijn van de rapportages aan de raad van bestuur.

De basis voor een integrale besturing van de Informatievoorzieningsfunctie is eerder gelegd met de vorming van het IV-Team waarin de informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO-Office en het ICT-bedrijf samenwerken. Daarbinnen is van meet af aan ingezet op het stapsgewijs werken aan verbeteringen in de zogeheten IV-transitie. Verantwoordelijkheden worden helder benoemd en opnieuw belegd. De nieuwste inzichten worden verwerkt in een bijstelling van het projectplan waarover begin 2017 besluitvorming plaatsvindt. Het programma zal daardoor langer doorlopen dan eerder voorzien.