Werken aan integriteit

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie staat boven aan de integriteitsagenda van UWV. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode.

We steken veel energie in gesprekken over integriteit met elkaar, maar ook met andere organisaties. We zijn ervan overtuigd dat nadenken over integriteit de beroepstrots en professionaliteit versterken. Het bespreken van morele dilemma’s die medewerkers in de werkpraktijk tegenkomen, krijgt een steeds nadrukkelijker plek in de organisatie. We bespreken deze onder meer in de commissie Ethiek van UWV, die regelmatig bijeenkomt. Ook leggen we dilemma’s uit de praktijk via ons intranet voor aan medewerkers met de vraag ‘Wat zou jij doen?’ en stimuleren we het bespreken van dilemma’s op de werkvloer. Met de postercampagne Moet toch kunnen hebben we medewerkers uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over ongewenst gedrag. Hiermee sloot UWV aan bij de overheidscampagne over pesten. Een commissie van externe integriteitsdeskundigen voorziet UWV van adviezen op basis van de uitkomsten van het integriteitsdashboard waarmee UWV het integriteitsklimaat in de organisatie monitort. We werken aan initiatieven om (de inbedding van) het integriteitsdashboard en de benutting van de commissie te verbeteren.

UWV heeft een nieuw en geactualiseerd screeningsbeleid voor werving en selectie van nieuwe medewerkers opgesteld, met aangescherpte criteria. Belangrijkste wijziging is dat voor alle nieuwe medewerkers verplicht een verklaring omtrent gedrag (VOG) moet worden aangevraagd. Het implementatiemoment is afhankelijk van de instemming van onze ondernemingsraad.

Ons Bureau Integriteit onderzoekt ook signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling. Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen. Meldingen worden vastgelegd in het Registratiesysteem Integriteitsonderzoek (RIO).

In 2016 ontvingen we 231 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. Hiervan hadden er 183 betrekking op een UWV-medewerker en 48 op klanten of derden. Er zijn 88 integriteitsonderzoeken gestart en er werden 90 zaken volledig afgesloten (waarvan 13 zaken uit 2015).

Tegen UWV-medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 28 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een waarschuwing tot ontslag op staande voet. Dit laatste gebeurde 2 keer, 4 keer werd het dienstverband beëindigd, 4 keer is aangifte gedaan tegen een medewerker van UWV. Ook is in 5 gevallen strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een klant; 3 keer wegens valsheid in geschrifte en 2 keer wegens bedreiging.