Risicomanagement

Het ministerie van Financiën heeft in november 2013 een normenkader opgesteld waaraan semipublieke instellingen moeten voldoen met betrekking tot financieel beheer, verantwoording en (intern) toezicht. In dit normenkader wordt een aantal normen besproken waaraan in principe elke instelling met een publiek belang zou moeten voldoen. Naar aanleiding van dit normenkader heeft UWV een analyse gedaan van de inrichting en werking van het managementsysteem bij UWV en geanalyseerd in hoeverre er afwijkingen bestaan met het normenkader. Conclusie is dat UWV op vrijwel alle elementen voldoet aan het normenkader. De beperkte afwijkingen zijn niet materieel en zijn al opgepakt. UWV laat daarnaast jaarlijks een externe partij onderzoeken of het aan de ISO-kwaliteitsnormen voldoet. In 2016 is het ISO‑certificaat opnieuw toegekend.

Risicomanagement is bij UWV verankerd in de planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) binnen alle lagen van de organisatie. We maken daarbij onderscheid tussen de ‘run’, ofwel de ongewijzigde uitvoering en de ‘change’ waarbij het gaat om de beheersing van wijzigingen in de staande processen. Voor beide typen is een aparte P&C-cyclus ingericht omdat de beheersing van de processen andere eisen stelt.

Deze productiegerichte manier van begroten, gebaseerd op activity based costing, is de ruggengraat van onze interne budgettering en de gesprekken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de kosten van onze dienstverlening bij nieuwe wet- en regelgeving. De Algemene Rekenkamer heeft in zijn recente onderzoek naar de balans tussen middelen en taken aanbevolen de productnormen consequenter te herijken, een aanbeveling die wij ter harte nemen.

Het mechanisme van risico’s signaleren en daar tijdig op bijsturen heeft bij UWV ook in 2016 gewerkt. Vrijwel alle afspraken met het ministerie van SZW zijn gehaald, binnen budget, en daar waar prestaties in divisies zijn achtergebleven, is dit tijdig onder de aandacht van de raad van bestuur gebracht en indien van toepassing gemeld aan de opdrachtgever.

Projectie van de uitvoering in 2016 op 2017 en volgende jaren leidt tot een aantal onderwerpen die risicovol zijn en die daarom in de P&C‑cyclus van 2017 extra aandacht zullen krijgen. Het gaat om de volgende punten:

Wet- en regelgeving
  • Bij het Jaarplan 2017 hebben wij met het ministerie van SZW een afspraak gemaakt over de uit te voeren sociaal‑medische beoordelingen in 2017 en de prioriteitsvolgorde die daarbij van toepassing is. Bij die afspraak zijn wij uitgegaan van een groei in de netto beschikbare artsencapaciteit om de beoordelingen te kunnen uitvoeren. Als die groei in capaciteit niet gerealiseerd kan worden, zullen de productieafspraken onder druk komen te staan. Wij volgen de opbouw van capaciteit daarom nauwlettend.

  • In ons beleidsplan Meerjarige financiële ontwikkelingen 2016–2021 (december 2015) hebben we aangegeven dat de uitblijvende besluitvorming over de taakstelling en financiering van het meerjarige UWV Informatieplan zal betekenen dat de reserves eind 2019 ingezet zijn. Er is op korte termijn nog geen zicht op herstel van deze balans. Daarnaast constateren wij dat we op een aantal dossiers met de beschikbare middelen niet onze ambities van de vereiste dienstverlening richting onze klanten kunnen invullen. Dit vraagt om besluitvorming van onze opdrachtgever gericht op aanvulling van middelen of een heldere afbakening van taken.

  • In 2016 hebben wij met het ministerie van SZW afspraken gemaakt over de door UWV te leveren dienstverlening in de WW en de WGA. Voor de nieuwe dienstverlening WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering is in het laatste kwartaal van 2016 veel energie gestoken in het meenemen van de uitvoerende medewerkers in het nieuwe dienstverleningsmodel. De voortgang in de uitvoering volgen wij maandelijks en met voortdurend leren en verbeteren in de uitvoering wordt een goede uitvoering van de afspraken tot stand gebracht. In 2017 zal dat nog onverminderd nodig zijn.

Strategie
  • UWV is de laatste jaren steeds meer een ICT‑bedrijf geworden. UWV heeft hier in zijn strategie rekenschap van gegeven. Het betekent dat er binnen UWV andere accenten worden gelegd. Stabiliteit en continuïteit van het ICT‑landschap zijn voor de klant inmiddels cruciaal, omdat de dienstverlening van deze systemen afhankelijk is. UWV wil waar mogelijk digitaliseren en automatiseren en tegelijkertijd de meerwaarde van menselijke interventie zoeken in direct klantcontact. Van belang is dat UWV een op zijn taak toegeruste IV-organisatie heeft, een duidelijke meerjarenstrategie heeft en inzicht heeft in de kostenontwikkeling. Op alle 3 de vlakken, strategie, governance en kosten, zijn wij in 2016 een verandertraject ingegaan, dat de komende periode zijn beslag moet krijgen.

Operationele activiteiten
  • In 2016 zijn we begonnen met een aantal cruciale projecten met hoge impact op UWV: de aanbesteding van het datacenter, de aanbesteding van de leveranciers die onze internetportalen onderhouden en de vorming van 1 uniforme betaalstraat (1UBO). Risicobeheersing op projecten maakt zoals gezegd deel uit van een specifiek voor projecten ingerichte P&C‑cyclus.