Bestuursvergadering Europees netwerk van Arbeidsvoorzieningsorganisaties

In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie vond op 27 en 28 juni 2016 in Amsterdam de bestuursvergadering plaats van het Europees Netwerk van Arbeidsvoorzieningsorganisaties. Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk zorg te dragen voor een goed functionerende nationale en Europese inclusieve arbeidsmarkt. UWV trad op als gastheer. Het afwisselende programma was samengesteld door de Europese Commissie, de voorzitter van het Europese netwerk, UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De deelnemers wisselden onder andere met elkaar van gedachten over de aanpak van langdurig werkloosheid en de arbeidsintegratie van asielzoekers en vluchtelingen. UWV stelde in samenwerking met het ministerie van SZW daarbij nadrukkelijk de arbeidsintegratie van arbeidsbeperkten en de inclusieve arbeidsmarkt aan de orde. Ook tijdens de Europese werkgeversdag in april 2016 vestigde UWV de aandacht op het belang om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen en te houden.

Aan uitwisseling van kennis wordt veel waarde gehecht. De afgelopen jaren heeft UWV de Europese collega’s regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van digitale dienstverlening. Dat heeft geleid tot veel werkbezoeken van buitenlandse delegaties aan UWV om inspiratie op te doen en kennis op te halen. Voorjaar 2016 bezocht een expertteam van buitenlandse collega’s UWV voor een assessment onder professionele begeleiding van een door de Europese Commissie aangewezen bureau. In het eindrapport kregen we complimenten voor onze hoge mate van professionaliteit, de ver uitgewerkte technische systemen en de manier waarop we evidencebased onderzoek integreren in onze producten en dienstverlening. Het rapport bevatte ook een aantal aanbevelingen. Zo kunnen we volgens het assessment onder andere de mix tussen online en face‑to‑facedienstverlening optimaliseren. Een andere aanbeveling is dat we strategischer zouden kunnen plannen en anticiperen als we onze data en technische mogelijkheden nog beter zouden gebruiken. Ook zouden we de samenwerkingsverbanden met werkgevers en sociale partners verder moeten intensiveren. Gebruik is om na 1 jaar in de vorm van een verbeterplan terug te koppelen wat er met de aanbevelingen is gedaan. UWV zal dit uiterlijk in juli 2017 doen.