Integrale activering Wajongers

De komende jaren completeren we ons overzicht van Wajongers met arbeidsvermogen. Daarvoor roepen we van 2015 tot 2018 alle Wajongers met arbeidsvermogen die een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) ontvangen en die niet werken of op het moment van herindeling al actieve dienstverlening van UWV krijgen, op voor een startgesprek. Daarin kijken we wat hun afstand is tot de arbeidsmarkt en wat ervoor nodig is om ze voor te bereiden op die arbeidsmarkt.

We geven zo veel mogelijk ondersteuning aan niet-werkende Wajongers die deze ondersteuning willen. Van 2015 tot 2019 is hiervoor € 95 miljoen beschikbaar. Voor de ondersteuning van de Wajongers zijn regionale plannen gemaakt, waarbij we zo veel mogelijk samenwerking met sociale partners zoeken. Deze dienstverlening maakt deel uit van de dienstverlening ten behoeve van de banenafspraak. Naast de regionale plannen zetten we ook zelf dienstverlening in of kopen we dienstverlening in. ​De afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dat geen verdere activiteiten worden gestart voor de Wajongers met arbeidsvermogen die al werken of die al actieve dienstverlening ontvangen. Tot en met december 2016 hebben we bijna 20.000 oWajongers geïdentificeerd die in aanmerking komen voor een startgesprek en eventuele verdere dienstverlening.

De Wajongers worden zo veel mogelijk in de volgorde van de herindeling opgeroepen, van jong naar ouder. Tot en met december 2016 hebben we de meeste startgesprekken gevoerd (18.000 van de 19.600).

Uitkomst van de in 2016 gehouden startgesprekken is dat 10% van de Wajongers klaar is voor een baanaanbod, 60% geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt moet worden en 30% afziet van dienstverlening. Eind 2016 hadden we 10.600 klantprofielen opgesteld (voor de Wajongers die afzien van dienstverlening doen we dat niet).

In 2016 zijn 2.000 re-integratietrajecten ingekocht, deze lopen vrijwel allemaal nog door. Omdat een re-integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Eind 2016 hadden we 600 Wajongers uit de doelgroep geplaatst.