Convenant met GGZ Nederland

Het overgrote deel van de mensen met een lichte of matige psychische aandoening is prima in staat daarmee te werken en doet dat ook, soms met begeleiding en ondersteuning. De arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen blijft echter beduidend achter.

Om de participatie van mensen met een (ernstig) psychische aandoening te bevorderen, heeft UWV in 2012 een convenant afgesloten met GGZ Nederland. De afgelopen jaren hebben UWV en verschillende GGZ‑organisaties een pilot uitgevoerd om mensen naar een baan te begeleiden met behulp van de methode Individuele plaatsing en steun (IPS). Dit heeft tot zulke goede resultaten geleid, dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het project Mensenwerk hebben gestart. De regeling voor IPS is gekoppeld aan onderzoek en geldt voor 5 jaar. Per jaar kunnen 500 personen instromen. Hiervoor is jaarlijks € 5 miljoen beschikbaar vanuit het re‑integratiebudget. GGZ‑instellingen die volgens het model werken, kunnen een beroep doen op subsidie. Via de subsidieregeling kunnen de eerste klanten per januari 2017 instromen.

Het convenant tussen UWV en GGZ Nederland is in mei 2016 verlengd tot en met 31 december 2017. Afgesproken is om 100 mensen met een ernstige psychische aandoening vanuit een GGZ‑instelling naar werk te begeleiden volgens de IPS‑methode. UWV en GGZ Nederland hebben afgesproken om meer op regionaal niveau met elkaar samen te werken en ervaringen uit te wisselen. Samen met gemeenten en vertegenwoordigers van cliëntenraden worden in de arbeidsmarktregio’s bijeenkomsten belegd om een integrale aanpak te ontwikkelen voor de re‑integratie van mensen met (ernstige) psychische stoornissen.