Totaal aantal uitgevoerde beoordelingen en achterstanden 2017

 

Afspraak

Resultaat

Achterstand

Achterstand

 

met SZW

2017 t/m augustus

eind augustus 2017

eind 2016

Beoordelingen Integrale activering Wajong

25.867

31.173

-

-

Herbeoordelingen

29.800

25.994

7.323

4.033

Wajong-beoordelingen

6.267

6.013

446

219

Indicatiestellingen banenafspraak

12.600

12.600

WIA-beoordelingen

38.600

37.461

1.705

1.625

Eerstejaars Ziektewet-beoordelingen

31.066

26.705

3.750

4.814

     

Totaal

144.200

139.946

13.224

10.691

Ook in 2017 is er nog sprake van grote spanning in de verhouding tussen de beschikbare capaciteit aan verzekeringsartsen en het aantal uit te voeren beoordelingen. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 139.900 sociaal‑medische beoordelingen uitgevoerd. Hiermee hebben we de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gemaakte afspraak (144.000) op 3% na gehaald. De zomervakantie is altijd van invloed op onze prestaties in het tweede tertaal. We verwachten dan ook dat onze prestaties in de laatste 4 maanden van het jaar conform afspraak zijn. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 wel circa 10.000 beoordelingen meer uitgevoerd dan in dezelfde periode in 2016. Het gaat vooral om meer beoordelingen in het kader van de Integrale activering Wajong. Het aantal eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen en het aantal herbeoordelingen blijft echter achter op de begroting.

Eind augustus 2017 bedroeg de netto artsencapaciteit bij UWV 725 fte’s. Dat aantal is inclusief de 10 fte’s net ingestroomde artsen die nog niet inzetbaar zijn; zij moeten nog starten met hun vervolgopleiding. De effectieve artsencapaciteit van 715 fte’s is ten opzichte van eind april 2017 met 5% gedaald en blijft achter bij de 726 fte’s die we nodig hebben om de begrote aantallen beoordelingen te kunnen uitvoeren. We werken met geregistreerde verzekeringsartsen en leiden daarom in 2017 160 artsen op tot verzekeringsarts.

Om de capaciteitsproblemen op te lossen, blijven we inzetten op de werving van nieuwe artsen en hun opleiding, en het behoud van geworven krachten. Op de arbeidsmarkt zijn nauwelijks ervaren verzekeringsartsen beschikbaar. Ervaren artsen die bij UWV uitstromen worden daarom vooral vervangen door artsen (niet) in opleiding tot specialist (A(N)IOS). Maar we zien een groot verloop onder de ANIOS die we werven. Een groot deel heeft een ander beroepsperspectief voor ogen en vertrekt zodra de mogelijkheid zich voordoet, vaak naar een positie als ANIOS in de curatieve sector. We streven naar een nettocapaciteit van 705 tot 715 fte’s per eind december. Om de benodigde nettocapaciteit te genereren, is het verder noodzakelijk dat de geregistreerde verzekeringsartsen met taakdelegatie gaan werken. Er zijn nu 172 verzekeringsartsen (156 fte’s) die werken met taakdelegatie (21%). UWV heeft als doel om eind 2017 204 geregistreerde verzekeringsartsen met taakdelegatie te laten werken (28%).

Voor 2017 is met het ministerie van SZW afgesproken om de voorraden ten opzichte van eind 2016 niet verder te laten oplopen. Eind augustus waren de voorraden ten opzichte van eind 2016 gedaald met 7.700 stuks. Dat komt vooral doordat we veel beoordelingen voor de Integrale activering Wajong hebben verricht. De inzet van de screeningsmethode heeft een positief effect op zowel de voorraad als de achterstand bij de eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. (De achterstand is het gedeelte van de voorraad beoordelingen waarop we niet meer binnen de wettelijke termijn een beschikking kunnen afgeven.) De voorraad en achterstand bij de herbeoordelingen zijn substantieel gestegen. Dit is in lijn met de met het ministerie afgesproken prioritering die in werking treedt als UWV over onvoldoende artsencapaciteit beschikt.