Ingekochte re‑integratiediensten 2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

t/m augustus

     

WAO

311

397

490

549

605

735

Ziektewet

5.171

7.777

11.497

13.841

10.791

9.267

oWajong/nWajong

7.754

10.022

10.196

11.595

10.594

8.977

WIA

4.512

4.266

4.553

5.411

4.790

4.219

       

Totaal

17.748

22.462

26.736

31.396

26.780

23.198

UWV koopt voor klanten met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering re‑integratiedienstverlening in bij re‑integratiebedrijven. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 17.748 re‑integratiediensten ingekocht, zoals de diensten Werkfit maken en Naar werk, en scholing. De uitgaven hiervoor bedroegen in deze periode € 47,3 miljoen. Wij verwachten dat het beschikbare budget voor trajecten van € 95 miljoen niet volledig wordt aangewend. Dit is voor een deel een gevolg van een langere aanloopfase voor het implementeren van het inkoopkader dan voorzien. Daarnaast worden er minder uren dienstverlening ingezet.

We hebben een aantal aanpassingen in het inkoopkader voorbereid die per 1 oktober 2017 worden ingevoerd. Met deze aanpassingen is het gemakkelijker om een traject te starten voor mensen van wie vooraf niet zonder meer vaststaat dat zij daadwerkelijk werkfit te maken zijn. Er wordt onder andere een evaluatiemoment ingebouwd in de re‑integratiedienst Werkfit maken. Deze tussentijdse evaluatie vindt voor klanten met een Ziektewet‑uitkering na 3 maanden plaats, voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 6 maanden. Mocht bij de evaluatie blijken dat de dienstverlening stagneert omdat de klant op dat moment geen verdere ontwikkelingsmogelijkheden heeft, dan kan de dienst worden beëindigd zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor het re‑integratiebedrijf. We verwachten dat we hierdoor vanaf oktober meer re‑integratietrajecten zullen inkopen. Wanneer we besluiten de re‑integratiedienstverlening voor een klant te staken, dan onderzoeken we of het mogelijk is dat een van onze samenwerkingspartners (zoals gemeenten, GGZ Nederland of verzekeraars) deze klant verder begeleidt.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedroegen in de eerste 8 maanden van 2017 € 52,4 miljoen. We verwachten dat de totale uitgaven in 2017 binnen het budget van € 85 miljoen zullen blijven. Bij intermediaire en vervoersvoorzieningen is het aantal toekenningen in de eerste 8 maanden van 2017 lager dan in de eerste 8 maanden van 2016. Dit geldt ook voor externe jobcoaching. Dit komt doordat we al eind 2016 zijn gestart met het toekennen van de jaarlijkse continueringen. Normaliter gebeurt dat aan het begin van het jaar. Hoe eerder we uitsluitsel geven dat de klant recht op een voorziening houdt, des te prettiger dat voor deze is. Continueren is mogelijk als zich geen wijzigingen hebben voorgedaan in de situatie van de klant. Bij interne jobcoaching nam het aantal toekenningen toe; er is een verschuiving te zien van externe naar interne jobcoaching (14%). Bij meeneembare voorzieningen zien we het aantal toekenningen ook toenemen in vergelijking met de eerste 8 maanden van 2016.