Voorwoord 2017

De Nederlandse economie herstelt zich. De werkgelegenheid neemt toe en het aantal WW‑uitkeringen is sinds eind 2016 met 12% gedaald tot 362.100. Toch profiteert nog niet iedereen van de gunstige economische ontwikkelingen. Voor bepaalde groepen werkzoekenden blijft het lastig om werk te vinden en te houden. In onze WW‑dienstverlening leggen we de focus op werkzoekenden met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie. Voor hen combineren we onze standaard online dienstverlening met een meer persoonlijke face‑to‑facebenadering. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een groot deel van de WW’ers sneller werk vindt als er sprake is van persoonlijk contact en gerichte interventies op het juiste moment. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we ruim 50.000 zogenoemde werkoriëntatiegesprekken gevoerd met werkzoekenden met een zwakke of matige arbeidsmarktpositie.

In de eerste 8 maanden van 2017 zijn 8.900 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gegaan. We investeren extra in onze relatie met werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die staan ingeschreven in het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Sinds januari 2017 werken we met een nieuw dienstverleningsmodel waarbij we mensen met een WIA/WGA‑uitkering meer ondersteunen en aanspreken op hun mogelijkheden en op hun verantwoordelijkheid om zich in te spannen om deze mogelijkheden zo veel mogelijk te benutten.

Als we naar onze prestaties over de eerste 8 maanden van het jaar kijken, dan liggen we niet helemaal op koers wat het aantal sociaal‑medische beoordelingen betreft (3% minder dan afgesproken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)). De zomervakantieperiode is van invloed op onze prestaties in het tweede tertaal. We werken eraan dat onze prestaties over het hele jaar conform afspraak zijn. We zijn er trots op dat we de gevoelige herindelingsoperatie in het kader van de Integrale activering Wajong zorgvuldig en op tijd hebben afgerond. Op 1 juli 2017 hadden we alle oWajongers opnieuw ingedeeld en, conform plan, op 1 oktober ook alle Wajongers 2010.

In het UWV Informatieplan omschrijven we hoe we ons ICT‑landschap toekomstbestendig willen maken om goede en betrouwbare dienstverlening aan onze klanten te kunnen blijven leveren. Zoals afgesproken met het ministerie van SZW lag in de eerste 8 maanden van 2017 de nadruk op het verhogen van de continuïteit en stabiliteit van ons ICT‑landschap en van de informatiebeveiliging. Hierin hebben we flinke stappen gezet. In september hebben we ons nieuwe UWV Informatieplan 2018–2022, dat we in samenspraak met het ministerie van SZW hebben opgesteld, aangeboden aan de minister.

De Algemene Rekenkamer heeft in zijn begin 2017 gepubliceerde rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en middelen’ aanbevolen om de samenwerking, informatievoorziening en communicatie tussen UWV en SZW verder te verbeteren. Inmiddels zijn we met het ministerie een traject gestart waarin we inzichtelijk maken wat de relatie is tussen onze middelen en het doel van de wetten die UWV uitvoert.

We constateren met voldoening dat werkgevers onze dienstverlening voor het eerst met een ruime voldoende waarderen, namelijk met 6,6. De tevredenheid van uitkeringsgerechtigden is stabiel gebleven (7,1). Positief is verder dat de verschillende cijfers die de tevredenheid van werkzoekenden over onze online dienstverlening uitdrukken, zijn gestegen.

Deze mooie cijfers zijn voor een belangrijk deel te danken aan de inzet en het vakmanschap van onze medewerkers. Wij zijn hun erkentelijk voor het vele en goede werk dat zij dagelijks verrichten.

Raad van bestuur

Bruno Bruins, voorzitter
Fred Paling
José Lazeroms

NB Op het moment van ondertekening van dit Achtmaandenverslag 2017 bestond de raad van bestuur uit deze 3 leden. Bruno Bruins maakt sinds 26 oktober 2017 als minister voor Medische Zorg deel uit van het nieuwe kabinet.