UWV‑brede prioriteiten – Externe verbinding 2017

Naast de taken rondom werk en inkomen is een andere belangrijke kerntaak van UWV het beheren en leveren van gegevens over lonen, uitkeringen en inkomstenverhoudingen. Wij faciliteren meervoudig gebruik van gegevens voor meerdere taken van de overheid en we verbinden vraag en aanbod van gegevens in het domein van werk en inkomen en daarbuiten. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling dat burgers en werkgevers hun gegevens slechts 1 keer hoeven aan te leveren en dat die gegevens vervolgens kunnen worden hergebruikt. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd, ruim boven de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 95%.

Met verschillende partijen zijn we medio 2016 een pilot gestart om het aanvraagproces voor een hypotheek te vereenvoudigen. Onderdeel hiervan is het vervangen van de werkgeversverklaring door het verzekeringsbericht, een bestaand digitaal document met bij UWV beschikbare, persoonlijke loon‑ en arbeidsgegevens. Dit is een voorbeeld van hoe we op zoek zijn om de vele gegevens waarover wij beschikken in te zetten voor een verlaging van de regeldruk. Uit een tussenevaluatie komen positieve berichten van zowel consumenten als hypotheekadviseurs.

We zoeken actief de samenwerking op met onze partners, die we met uitgestoken hand tegemoet treden. Op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid werken wij samen met gemeenten, sociale partners, Sociale Werkbedrijven, onderwijsinstellingen en private organisaties.

We beschikken over veel data en kennis die van grote waarde zijn voor de eigen organisatie en ook voor externe partijen. UWV biedt proactief actuele informatie en advies over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarkt. Deze publicaties krijgen over het algemeen veel aandacht in de media. Veel onderzoek dat we doen is gericht op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo starten we binnenkort in het kader van financiële problematiek en schulden met 3 pilots die gebaseerd zijn op eerder uitgevoerd onderzoek. Door de verbinding tussen wetenschap en praktijk kunnen we onze dienstverlening steeds beter en effectiever maken.