Eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen 2017

Bepaalde groepen (ex‑)werknemers hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re‑integratie verantwoordelijk is. Deze zogenoemde vangnetters vallen onder de Ziektewet. Het gaat onder meer om zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers, en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). UWV begeleidt deze mensen op sociaal‑medisch gebied, zoals de werkgever en de arbodienst dat doen voor de werknemers van reguliere werkgevers.

Na 44 weken ziekte voeren we voor hen een eerstejaars Ziektewet‑beoordeling uit. Als we bij de beoordeling vaststellen dat de vangnetter meer dan 65% van zijn maatmanloon kan verdienen in passende arbeid, dan vervalt het recht op de Ziektewet‑uitkering. Het maatmanloon is het loon dat iemand verdiend zou hebben als hij niet ziek zou zijn geworden.

UWV heeft in de eerste 8 maanden van 2017 26.700 eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen uitgevoerd. We hebben een achterstand van 3.750 nog uit te voeren eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen. Dit is het gedeelte van de voorraad beoordelingen waarop we niet meer binnen de wettelijke termijn een beschikking kunnen afgeven. (UWV moet een beslissing nemen binnen 52 weken en 1 dag na de eerste ziektedag.)

De achterstand is sinds april 2017 met 1.900 gedaald. Dat kan doordat we voorrang geven aan het uitvoeren van eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen en daarbij tijdelijk gebruikmaken van een met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgestemde screeningswerkwijze. Daarbij maakt een multidisciplinair team op basis van dossieronderzoek een selectie van uitkeringsgerechtigden. Wanneer we op basis van deze screening van oordeel zijn dat er grote kans is dat de betrokken uitkeringsgerechtigde recht op een Ziektewet‑uitkering houdt, dan geven we een beslissing af zonder een reguliere beoordeling te verrichten. Indien de uitkeringsgerechtigde of diens voormalige werkgever bezwaar tegen deze beschikking maakt, verrichten we alsnog een verzekeringsgeneeskundig en arbeidskundig onderzoek. Klanten die niet in de selectie zijn opgenomen, doorlopen de reguliere procedure.