Pilots in het kader van de Ziektewet‑arbo 2017

Van november 2016 tot juni 2017 heeft UWV in afstemming met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 2 pilots uitgevoerd binnen het proces van de Ziektewet‑arbo. De oorspronkelijke doelstelling was om te onderzoeken of een andere werkwijze kon bijdragen aan de invulling van de aan UWV opgelegde besparing op de uitvoeringskosten. De pilotprocessen moesten daarbij voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere relevante wet‑ en regelgeving.

In beide pilots stond demedicalisering en activeren van klanten centraal. Bij demedicalisering wordt in het begin bewust geen arts ingezet, maar kan de klant desgewenst wel een arts spreken. De pilots richtten zich op de eerste 13 weken van het Ziektewet‑arboproces. In de ene pilot begeleidde de medewerker verzuimbeheersing van UWV mensen met een Ziektewet‑uitkering gedurende maximaal 13 weken zonder gebruik te maken van medische gegevens. In de tweede pilot gebeurde dit mét gebruik van medische gegevens. De medewerker verzuimbegeleiding werkte hierbij volgens vaste protocollen onder supervisie van de verzekeringsarts (taakdelegatie).

Beide pilots zijn inmiddels zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd. Op basis hiervan nemen we de komende periode een besluit over een eventuele nieuwe werkwijze. We stemmen hierbij af met de medezeggenschap en de beroepsgroepen.