Herbeoordelingen 2017

We voeren een herbeoordeling uit op verzoek van de uitkeringsgerechtigde zelf, of van diens werkgever of verzekeraar. Ook als UWV vermoedt dat de sociaal‑medische situatie van de klant is gewijzigd, of wanneer het onduidelijk is of er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid, kan de verzekeringsarts zelf een herbeoordeling inplannen. Het resultaat van een herbeoordeling kan zijn dat iemand een hogere of een lagere uitkering krijgt. De herbeoordeling is daarmee een belangrijk instrument om vast te stellen of iemand nog de juiste uitkering ontvangt. Daarnaast levert de herbeoordeling informatie op over eventuele wijzigingen in de restverdiencapaciteit en daarmee de activeringsmogelijkheden van de klant.

We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 26.000 herbeoordelingen uitgevoerd. In 2016 hebben we de achterstand in het aantal door de arts ingeplande WIA‑herbeoordelingen teruggebracht naar 4.000. In de eerste 8 maanden van 2017 is de achterstand volgens verwachting met circa 3.300 gestegen tot 7.300. Dit komt doordat we te weinig capaciteit aan verzekeringsartsen hebben. Met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we afgesproken allereerst de achterstanden in eerstejaars Ziektewet‑beoordelingen af te handelen.