Nieuw dienstverleningsproces voor mensen met een WIA‑uitkering 2017

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft als doel om arbeidsbeperkten hun resterende verdiencapaciteit zo veel mogelijk te laten benutten. Mensen met een arbeidsbeperking die over arbeidsvermogen beschikken, bieden we waar mogelijk persoonlijke dienstverlening. Daarbij verzorgen onze eigen medewerkers begeleiding of kopen we bijvoorbeeld een re‑integratiedienst of ‑traject in bij re‑integratiebedrijven.

Per 1 januari 2017 hebben we een nieuw dienstverleningsproces WIA/WGA 2017 ingevoerd. De nieuwe dienstverlening is erop gericht mensen die de WIA instromen gedurende 5 jaar te activeren om hun mogelijkheden maximaal te benutten, en om hun zelfredzaamheid te bevorderen. Hierbij maken we vooral gebruik van ingekochte re‑integratietrajecten. De dienstverlening bestaat concreet uit een werkplan, gesprekken en waar nodig een re‑integratietraject. We matchen klanten op beschikbare vacatures en wanneer een herbeoordeling aan de orde is, voeren we deze uit. UWV monitort de voortgang van alle klanten. Na de periode van 5 jaar verstrekken we alleen nog de uitkering. De klant blijft ook dan verplicht om wijzigingen aan UWV door te geven. In geval van een wijziging in de sociaal‑medische situatie vindt zo nodig (opnieuw) een herbeoordeling plaats.

Alle mensen met arbeidsmogelijkheden die in 2017 de WIA/WGA instromen, krijgen direct onze nieuwe dienstverlening. In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben we ervoor gekozen om ons niet alleen te richten op mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (35‑80%), maar ook op de groep aan wie om arbeidskundige redenen een volledige WGA‑uitkering is toegekend (80‑100%). In de eerste 8 maanden van 2017 behoorden in totaal 11.700 verzekerden tot de doelgroep. Voor 10.300 van hen hebben we werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk een reguliere baan te vinden.

Het is onze intentie om met elke klant minimaal 1 en gemiddeld 2 keer per jaar contact te hebben. Op die manier kunnen we onze klanten in beeld houden. In de praktijk zien wij dat het realiseren van deze intentie moeizamer verloopt dan we hadden gedacht en dat we het beoogde aantal gesprekken nog niet halen. We analyseren momenteel de oorzaken hiervan en hoe we deze kunnen beïnvloeden, ook met het oog op de afspraken met het ministerie van SZW voor 2018. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we met 8.600 klanten uit de doelgroep minimaal 1 gesprek gevoerd.

Daarnaast maken we via een klantprofiel voor bedrijven inzichtelijk welke mensen met een arbeidsbeperking beschikbaar zijn voor werk, en wat zij kunnen. In het klantprofiel vermelden we onder meer het aantal uren dat de desbetreffende werkzoekende kan werken, wat diens competenties en affiniteiten zijn, in welke sector hij zou willen werken, en welke taken en werkomgeving bij hem passen. Eind augustus 2017 waren in totaal 36.200 klantprofielen van WGA’ers beschikbaar, waarvan 7.250 voor nieuw ingestroomde klanten. Hiermee hebben we onze ambitie gerealiseerd om eind 2017 30.700 klantprofielen voor deze doelgroep te hebben opgesteld.

We bieden onze nieuwe dienstverlening vanaf september 2017 ook gedurende 5 jaar aan aan mensen met arbeidsmogelijkheden die in de jaren 2013 tot en met 2016 de WIA zijn ingestroomd. Mensen die in de jaren 2013 en 2014 de WIA instroomden, zijn al langer uit het arbeidsproces. We bieden hun daarom, naast de nieuwe dienstverlening, extra dienstverlening. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen en inzichten die we hebben opgedaan in het project Intensivering WGA 80‑100. Concreet bestaat de extra dienstverlening uit extra gesprekken, met aandacht voor integrale dienstverlening. Om klanten indien nodig te kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties, maken onze medewerkers gebruik van een zogeheten sociale kaart. Daarop zijn per regio relevante ketenpartners (zoals gemeente en schuldhulpverlening) in beeld gebracht. Indien nodig organiseren wij ook gesprekken tussen de klant, UWV en de desbetreffende partner.