Herindeling Wajongers 2017

In het kader van de Participatiewet deelt UWV mensen met een Wajong‑uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) en de Wajong 2010 in 2 groepen in: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen. Voor Wajongers die arbeidsvermogen hebben, gaat de uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag naar maximaal 70% van de grondslag (veelal het wettelijk minimumloon). Dit geldt ook voor Wajong 2010‑uitkeringsgerechtigden die tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden het recht op een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon en behoren niet langer tot de doelgroep voor de banenafspraak.

Verzending vooraankondigingen

In juli 2015 zijn we gestart met de landelijke verzending van vooraankondigingen aan Wajongers van wie we inschatten dat ze arbeidsvermogen hebben. Eind maart 2017 hadden we volgens plan, op volgorde van leeftijd, alle oWajongers geïnformeerd over de voorgenomen indeling arbeidsvermogen en half mei 2017 alle Wajongers 2010.

In de vooraankondiging vroegen we de Wajongers uitdrukkelijk om via een reactieformulier aan te geven of ze akkoord zijn met de indeling. 81% heeft gereageerd op de vooraankondiging. Als mensen na een herinnering niet reageerden, gaan wij ervan uit dat ze arbeidsvermogen hebben en wordt hun uitkering per 1 januari 2018 verlaagd. Daarover hebben zij een beslissing ontvangen. Wajongers die niet akkoord gingen met de voorgenomen indeling benaderden we om de situatie te bespreken. Als ook tijdens dit gesprek bleek dat de Wajonger niet akkoord was, nodigden we hem uit voor een sociaal‑medische beoordeling.

Sociaal‑medische beoordelingen

Eind augustus 2017 hadden we 82.000 beoordelingen voor een herindeling verricht (waarvan 31.100 in 2017). Het ging om 61.000 Wajongers die hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgenomen indeling en 21.000 Wajongers die we niet hebben kunnen indelen of die kort hebben gewerkt in de periode 2008 tot 2015. Van de beoordeelde Wajongers is vastgesteld dat 52% duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. De herindeling van de oWajongers is per 1 juli 2017 afgerond. Na die datum vinden nog wel nieuwe beoordelingen op verzoek van de Wajonger plaats. De herindeling van de Wajong 2010 is per 1 oktober 2017 conform plan afgerond. We zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn om deze gevoelige herindelingsoperatie zorgvuldig en op tijd uit te voeren.

Bezwaren tegen indeling

Indien een Wajonger het eens is met de voorlopige indeling, niet heeft gereageerd op de voorlopige indeling of een beoordeling heeft plaatsgevonden, volgt een beslissing van UWV. Tegen deze beslissing kan de Wajonger bezwaar en beroep aantekenen. Het aantal bezwaren dat we tot nu toe hebben ontvangen blijft laag: 1% van het aantal afgegeven beschikkingen. Dit komt vermoedelijk door de zorg die we aan de voorkant in het proces betrachten.