Integrale activering Wajongers 2017

In het kader van de Participatiewet heeft UWV de 251.000 Wajongers die voor 2015 al een uitkering ontvingen, ingedeeld in 2 groepen: Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Aan niet‑werkende Wajongers van wie is vastgesteld dat ze over arbeidsvermogen beschikken, bieden we, als ze dat willen, zo veel mogelijk ondersteuning. Van 2015 tot 2019 is hiervoor € 95 miljoen beschikbaar. UWV zet zelf dienstverlening in of koopt deze in. De afspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is dat voor de Wajongers met arbeidsvermogen die al werken of die al actieve dienstverlening ontvangen, geen verdere activiteiten worden gestart. Tot en met augustus 2017 kwamen er bijna 24.000 Wajongers in aanmerking voor een startgesprek en eventuele verdere dienstverlening.

We roepen de Wajongers zo veel mogelijk in de volgorde van de herindeling op, dus van jong naar ouder. Tot en met augustus 2017 hebben we de meeste startgesprekken gevoerd (23.500 van 24.000). Het kan lastig zijn om met de Wajongers in contact te komen, bijvoorbeeld omdat ze gemaakte afspraken op het laatste moment annuleren of zonder bericht niet verschijnen. We liggen op schema om voor 1 december 2017alle klanten te hebben gesproken en ze te voorzien van een werkplan en klantprofiel waar dat aan de orde is.

Uitkomst van de tot en met augustus 2017 gehouden startgesprekken is dat 8% van de Wajongers klaar is voor een baanaanbod, 10% aan het werk is, 48% geactiveerd en/of arbeidsfit gemaakt moet worden en 34% afziet van dienstverlening. Tot en met augustus 2017 hadden we ruim 13.600 klantprofielen opgesteld (voor de Wajongers die afzien van dienstverlening doen we dat niet).

Tot en met augustus 2017 hebben we meer dan 4.200 re‑integratietrajecten ingekocht, die vrijwel allemaal nog doorlopen. Omdat een re‑integratietraject vaak meerdere jaren in beslag neemt, zijn de effecten pas op langere termijn zichtbaar. Tot en met augustus 2017 hebben we, sinds de start van het project, 1.417 Wajongers uit de doelgroep geplaatst op een werkplek.