Sociaal‑medische adviezen en beoordelingen voor externe partijen 2017

UWV heeft met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een convenant afgesloten waarin is vastgelegd dat UWV voor de SVB sociaal‑medische beoordelingen verricht bij mensen die een beroep doen op een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Algemene Ouderdomswet (AOW). Ook in eventueel daaruit voortkomende bezwaarzaken zal UWV de sociaal‑medische taken uitvoeren. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben we 113 bezwaarzaken ontvangen en 111 bezwaarzaken afgehandeld.

Op verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters‑commissarissen in faillissementen van de Raad voor de rechtspraak) verrichten we beoordelingen van arbeidsvermogen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Wanneer UWV van oordeel is dat iemand in een schuldsaneringstraject in staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids‑ of sollicitatieplicht opleggen. We verrichten deze herbeoordelingen tegen een kostendekkend tarief. In de eerste 8 maanden van 2017 zijn er 24 aanvragen voor deze herbeoordeling ontvangen en 25 aanvragen afgehandeld. De Recofa is per 1 augustus 2017 gestopt met het afnemen van beoordelingen.