Dienstverleningsconcept voor werkgevers 2017

Om te bereiken dat werkgevers en werkzoekenden elkaar zo veel mogelijk zelfstandig kunnen vinden, brengen we vraag en aanbod bij elkaar, veelal online. Verder bieden we werkgevers dienstverlening via een landelijk Werkgeversservicepunt en 35 regionale Werkgeversservicepunten. Een Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, SW‑bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra.

We investeren in het vervullen van een volwaardige adviesfunctie en relatiebeheer, in duurzame relaties met werkgevers. Vraaggericht werken is ons uitgangspunt. We zetten in op het versterken van de samenwerking met onze werkzoekendendienstverlening om de kwaliteit van het matchingsproces verder te verbeteren. Betere samenwerking leidt tot een betere afstemming van het aanbod van werkzoekenden op de vraag van de werkgever, en we kunnen sneller leveren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die een kans willen geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen die staan ingeschreven bij het landelijk doelgroepregister voor de banenafspraak. Verder bieden we werkgevers juridische ondersteuning.

Een van de projecten waaraan de Werkgeversservicepunten hun bijdrage leverden, was het werven van personeel voor een autofabrikant in Limburg. In totaal werden 1.522 werkzoekenden geselecteerd. Van hen zijn er inmiddels 865 gestart in een leer‑werkomgeving. 550 zijn in loondienst aangenomen (onder wie 26 Wajongers) en er is uitzicht op meer vaste dienstverbanden.

We werken eraan om onze werkgeversdienstverlening te verbeteren. Van werkgevers en van onze eigen medewerkers ontvangen we signalen over fouten die worden gemaakt, en aanbevelingen om processen bij werkgevers of UWV te verbeteren. Hierop voeren we analyses uit om duidelijk te krijgen hoe groot het gesignaleerde probleem is en bij welke werkgevers dit probleem het meest speelt. We bezoeken deze werkgevers vervolgens om ze ondersteuning te bieden. Als het probleem wordt veroorzaakt door onduidelijkheid van de kant van UWV, dan bekijken we intern of we structurele verbetermaatregelen kunnen treffen. We willen ook graag dat werkgevers beter begrijpen dat en waarom ze hun (ex‑)werknemers op tijd ziek moeten melden, zodat ze minder Ziektewet‑boetes krijgen. We hebben hiervoor een plan van aanpak gemaakt. In het vierde kwartaal van het jaar gaan we onder andere langs bij werkgevers die veel boetes krijgen. Daarnaast geven we voorlichting op diverse werkgeversbijeenkomsten en congressen. Ook organiseren we klankbordgroepen voor werkgevers en brancheorganisaties, geven we webinars en initiëren we netwerkgroepen voor werkgevers.

Onze inzet lijkt vruchten af te werpen: werkgevers waarderen onze dienstverlening voor het eerst met een ruime voldoende: een 6,6. De klanttevredenheidscijfers zijn alleen op hoofdlijnen bekend en worden nog nader geanalyseerd. Meer gedetailleerde informatie nemen we op in het jaarverslag over 2017.