Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2017

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook regelt de wet wie tot de doelgroep voor de banenafspraak behoort en dat deze mensen worden vastgelegd in het doelgroepregister. Voor de vulling van het register maken we gebruik van UWV‑gegevens en van gegevens van gemeenten. Werkgevers en burgers kunnen het doelgroepregister online raadplegen. Voor de arbeidsbemiddeling van de doelgroep kunnen medewerkers van UWV en gemeenten Suwinet raadplegen conform de uitgangspunten van het programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet.

In de Programmaraad (het samenwerkingsorgaan van Divosa, Cedris, VNG en UWV) is afgesproken dat gemeenten van de UWV‑systemen gebruikmaken om werkzoekenden uit de doelgroep zichtbaar en vindbaar te maken voor werkgevers. Vanuit de Programmaraad zijn speciale teams beschikbaar die gemeenten kunnen helpen bij het gebruiken van UWV‑applicaties en bij het opstellen van de klantprofielen voor arbeidsbeperkte klanten van gemeenten uit de doelgroep. 5 gemeenten hebben gebruikgemaakt van het UWV‑aanbod om hun klantprofielgegevens door de speciale teams in te laten voeren in het UWV‑systeem Sonar. Op deze manier zijn bijna 150 profielen ingevoerd. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben inmiddels stappen ondernomen om hun klanten uit het doelgroepregister met een profiel in Sonar te zetten. Er zijn nu 25 arbeidsmarktregio’s (in meerdere of mindere mate) actief bezig met het aanmaken van profielen in Sonar. Daarin staan nu meer dan 2.900 gemeentelijke profielen. We verwachten dat het aantal beschikbare klantprofielen zal toenemen, doordat gemeenten vanaf september hun klantprofielen automatisch kunnen inlezen in Sonar.

We benaderen werkgevers proactief met de vraag om meer werkplekken te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen vacatures die geschikt zijn voor kandidaten uit het doelgroepregister aanleveren op werk.nl en bij de Werkgeversservicepunten. Die selecteren ook zelf vacatures die zij geschikt achten. De Werkgeversservicepunten koppelen vervolgens kandidaten aan vacatures. In de eerste 8 maanden van 2017 hebben de Werkgeversservicepunten bijna 2.500 vacatures met Wajongers vervuld. Werkgevers kunnen informatie over de kandidaten opvragen en via het Werkgeversservicepunt met ze in contact komen.

Werkzoekenden kunnen op werk.nl aangeven dat zij tot de doelgroep van de banenafspraak behoren. Om werkgevers en mogelijke kandidaten te matchen, hebben we de Kandidatenverkenner banenafspraak ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers anonieme profielen bekijken en bewaren van mensen die vallen onder de banenafspraak. In zo’n anoniem profiel staan het opleidingsniveau, de werkervaring, reisafstand, beschikbaarheid en affiniteiten van de kandidaat. Werkgevers kunnen via de persoonlijke Mijn werk.nl‑omgeving met een account toegang krijgen tot de Kandidatenverkenner. Eind augustus 2017 stonden er in de Kandidatenverkenner 155.000 mensen. Van hen hebben er bijna 74.000 een volledig profiel. De meerderheid van de profielen is van Wajongers.

In de eerste 8 maanden van 2017 hebben 210 werkgevers 666 aanvragen ingediend via de Kandidatenverkenner.