Versneld aanleveren loonaangiftegegevens 2017

WW’ers moeten na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten zij in de voorbije maand hebben ontvangen. Om het de klant gemakkelijker te maken, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan UWV opdracht gegeven om te bevorderen dat werkgevers, op basis van vrijwilligheid, overgaan tot het versneld indienen van kwalitatief hoogwaardige loonaangiften. We hebben daarom contacten gelegd met koepel‑ en brancheorganisaties en we hebben gericht gecommuniceerd met werkgevers. Daarbij hebben we zo veel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande kanalen en platforms, zoals de werkgeversdagen van UWV en de intermediairdagen en het softwareontwikkelaarscongres van de Belastingdienst. Ook hebben we onder meer VNO‑NCW, MKB‑Nederland en De Nederlandse Bond van Bemiddelings‑ en Uitzendondernemingen (NBBU) bereid gevonden om via hun kanalen hun leden te bereiken.

In januari 2017 was het aantal aangiftes dat per de eerste van de aangiftetermijn is ontvangen 8% hoger dan in januari 2016. In juli 2017 was dit percentage bij de werkgevers die per maand aanleveren opgelopen tot 42%. Bij de werkgevers die per 4 weken aanleveren is het percentage licht opgelopen van 26% in juli 2016 tot 34% in juli 2017.

Op basis van de opgedane ervaringen met de inkomstenopgave en het versneld aanleveren van loonaangiften onderzoeken we of nadere aanpassingen aan de salarisstrook gewenst en mogelijk zijn. Hiervoor inventariseren we de wensen van andere uitvoeringsorganisaties voor de eenduidigheid van de loonstrook. Vooral gemeenten en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn voorstander van aanpassing. Ook zij ondervinden in de praktijk veel problemen met de diversiteit en complexiteit van salarisstroken. Met de betrokken ministeries en uitvoeringsorganisaties is een integraal stappenplan overeengekomen om de salarisstrook aan te passen. In de afgelopen maanden is met vertegenwoordigers van de 4 grote gemeenten, het Nibud en de NVVK (de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) een concreet voorstel uitgewerkt voor een uniforme indeling van (een deel van) de loonstrook. Eind 2017 wordt dit voorstel besproken met vertegenwoordigers van werkgevers en salarissoftwareleveranciers om te komen tot een gedeeld beeld van de uniforme loonstrook.