Leerwerkloketten 2017

De Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, gemeenten en UWV. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren en laagdrempelig advies te geven aan werkzoekenden en werkgevers. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken en een landelijke en regionale websites. Voor de professionals is er een digitale community, inclusief een kennisbank.

In 33 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), regionale mobiliteitscentra en regionale Werkbedrijven. In 2 regio’s is nog geen Leerwerkloket actief. In Flevoland is in het eerste kwartaal van 2017 een conceptbusinessplan opgesteld dat nu wordt uitgewerkt, en in Hilversum is het loket momenteel niet operationeel.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in 2016 aan UWV de opdracht tot continuering van de Leerwerkloketten gegeven. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. Vanaf 2017 is structureel een budget van € 4,5 miljoen per jaar beschikbaar. Van dit bedrag is € 1 miljoen beschikbaar voor landelijke projectkosten en € 3,5 miljoen voor de uitvoering in de 35 arbeidsmarktregio’s. Op basis van een geaccordeerd businessplan Leerwerkloketten 2017–2021 verstrekt UWV de rijksbijdrage aan de regionale kernpartners Leerwerkloketten. UWV geeft de cofinanciering vorm door in elk samenwerkingsverband 1 adviseur van UWV onder te brengen. Deze verzorgt daar competentie‑ en loopbaandienstverlening.

Professionalisering

Bij de Leerwerkloketten zijn medewerkers gedetacheerd door UWV, gemeenten en regionale opleidingscentra (roc’s). Om de Leerwerkloketten verder te professionaliseren heeft het programmateam voor medewerkers van Leerwerkloketten eerder diverse cursussen ontwikkeld, zoals de leergang Organisatie van leerwerktrajecten/financial engineering. Hieraan hebben bijna alle Leerwerkloketten deelgenomen. De hbo‑maatwerkopleiding Loopbaanadvisering is ontwikkeld in samenwerking met de NCOI. De opleiding leidt tot een erkend certificaat en vrijstellingen voor een volledige hbo‑opleiding tot loopbaanprofessional/loopbaancoach. In 2017 nemen circa 15 adviseurs eraan deel. In het najaar start een nieuwe leergang Werkgeversdienstverlening. Daarnaast zijn er in het voorjaar van 2017 voor de derde keer leer‑werksessies gehouden voor adviseurs. Tijdens deze regionale bijeenkomsten is stilgestaan bij de vernieuwde opdracht aan de Leerwerkloketten en is casuïstiek besproken.

Naast de landelijke website zijn er regionale websites Leren en werken voor de regionale Leerwerkloketten ontwikkeld, zodat er eenzelfde vormgeving is en content beter gedeeld kan worden. Iedere site heeft een vacatureonderdeel, met vacatures specifiek voor leren en werken. Eind augustus 2017 waren 23 regionale websites online.

Taalakkoord

In 2015 heeft het ministerie van SZW het Taalakkoord geïnitieerd. De bij het Taalakkoord aangesloten werkgevers, branche‑ en koepelorganisaties en ambassadeurs bundelen hun krachten om de taalvaardigheid van werkenden te vergroten. Het Taalteam SZW heeft de uitvoering van het Taalakkoord in 2016 overgedragen aan de Leerwerkloketten. Hierdoor kunnen de Leerwerkloketten nog meer betekenen voor werknemers met een taalachterstand en hun werkgevers. Bij het Taalakkoord zijn op dit moment 140 bedrijven, branches en koepelorganisaties aangesloten, exclusief taalaanbieders. Eind 2017 moeten dat er, inclusief taalaanbieders, 300 zijn. De Leerwerkloketten zijn op het moment met ruim 100 bedrijven in gesprek voor een mogelijke aansluiting. In augustus 2017 is aan het ministerie van SZW de tweede voortgangsrapportage aangeboden. Het ministerie constateerde daarbij dat de doelstellingen van het Taalakkoord zoals die beoogd waren met de overdracht prima zijn uitgevoerd. Voor aangesloten werkgevers is er in januari 2017 een nieuwjaarsbijeenkomst Taalakkoord gehouden in Utrecht. Daarnaast zijn veel regionale bijeenkomsten georganiseerd. In november 2017 is er opnieuw een werkgeversbijeenkomst die in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW en Tel mee met Taal wordt georganiseerd.

Samenwerkingsverbanden

Onderzoeks‑ en adviesbureau KBA Nijmegen heeft in opdracht van het programma Leerwerkloketten in 4 regio’s een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarktpositie en scholingskansen van 23‑plussers. Uit het onderzoek ‘Perspectief 23‑plus’ blijkt dat 23‑plussers zonder startkwalificatie een flink aantal op elkaar inwerkende problemen hebben en dat vooral persoonlijke aandacht en maatwerk te beïnvloeden factoren zijn. Met de MBO Raad hebben we een werkgroep opgericht om tot actiepunten te komen. Dit heeft in 2016 geleid tot het Perspectiefpact dat door een aantal wethouders, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de MBO Raad is ondertekend. In het najaar van 2017 wordt een minisymposium gehouden om resultaten op te halen.

Sinds 2014 werken Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en het programma Leren en werken samen om werkende en werkzoekende uitzendkrachten met behulp van een scholingsvoucher verder te scholen. Dit individuele leerbudget mogen uitzendkrachten besteden aan een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt in brede zin vergroot.