ICT‑prioriteit vereenvoudiging en modernisering ICT 2017

Vereenvoudiging en modernisering, waaronder het vernieuwen en vervangen van bestaande ICT, zijn de komende jaren een prioriteit om het ICT‑landschap van UWV wendbaarder te maken. Het is noodzakelijk om de verdergaande digitalisering te ondersteunen. Het tijdig vervangen van verouderde ICT‑componenten draagt ook bij aan het behoud van stabiliteit en continuïteit op de langere termijn.

Een van de grootste lopende projecten op dit gebied is 1UBO (Eén uniforme betaalomgeving). Dit project ontvlecht de bruto‑nettobepaling en de betaalfunctie uit de bestaande uitkeringssystemen en brengt deze onder in 1 gemeenschappelijke betaalstraat. Als eerste stap willen we dit per 1 januari 2018 realiseren voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Ondertussen zijn de plannen voor de vervolgstap voor de werkloosheidsregelingen ingevuld. Het Bureau ICT‑toetsing (BIT) van de rijksoverheid zal deze plannen toetsen en er een advies over uitbrengen.

Daarnaast is de vervanging van ons datacenter een belangrijk project binnen deze prioriteit. De Europese aanbesteding loopt. Voor de dienstverlening van UWV is een solide datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. Het project Verwerving datacenter levert een grote bijdrage aan de langetermijndoelstelling om ons ICT‑landschap te moderniseren en te vereenvoudigen. Het maakt snellere levertijden, flexibel op‑ en afschalen en cloud‑/virtualisatietechnieken mogelijk. De uitnodiging tot inschrijving leverde aanvankelijk een te gering aantal geldige inschrijvingen op. In juni is de bestaande inschrijving uit de markt gehaald en, met kleine aanpassingen, direct opnieuw in de markt gezet. De opgelopen vertraging is beperkt.

Een ander majeur project is de migratie van onze portalen werk.nl en uwv.nl naar 1 uniforme portaaltechnologie. De initiatiefase van dit project is januari 2017 gestart en inmiddels is de architectuur gereed. Het projectplan wordt naar verwachting in oktober 2017 opgeleverd, waarna de BIT‑toets kan worden uitgevoerd. We hebben besloten om voor een periode van 2 jaar (tot medio 2019) verlengde ondersteuning te contracteren voor werk.nl, zodat dit portaal rechtstreeks kan worden overgezet naar de nieuwe uniforme portaaltechnologie. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, heeft UWV voor ontwikkeling en onderhoud van uwv.nl en werk.nl een overeenkomst afgesloten met 1 leverancier; voorheen waren dat er 2. Het beheer van de online dienstverleningsapplicaties op uwv.nl is inmiddels overgedragen aan de nieuwe leverancier. De komende periode volgt dat van werk.nl. Besloten is om de modernisering van de Werkmap niet meer op werk.nl uit te voeren, maar deze in te vlechten in Mijn UWV. Het project daarvoor bevindt zich nog in de opstartfase en zal doorlopen tot in 2018.

We ontwikkelen een gemeenschappelijke e‑dossierfunctionaliteit om de verdere digitalisering van onze bedrijfsprocessen mogelijk te maken. We verwachten dat we deze vanaf 1 januari 2018 gefaseerd in gebruik kunnen nemen; we starten hiermee bij 2 divisies. Voorzien was om dit jaar een nieuw platform neer te zetten voor de modernisering van ons datawarehouse (datafabriek). Door een samenloop van activiteiten (ook wet‑ en regelgeving) in het gegevensdomein was dit niet haalbaar. Dit wordt doorgeschoven naar 2018. Het verwerven van de nieuwe ICT‑middelen voor business‑rulesmanagement via een Europese aanbesteding heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. UWV bezint zich op nadere stappen.