Sturing op ICT 2017

Met het project Transitie Informatievoorziening (IV) zetten we in op een meer samenhangende, domeinoverstijgende ICT‑sturing en op het aanscherpen van rolverdelingen in relatie tot gestandaardiseerde processen en bestaande systemen die door verschillende partijen worden gebruikt. In het voorjaar hebben IV‑medewerkers deelgenomen aan een aantal grootschalige informatiesessies, waarin de voorziene ontwikkelingen zijn toegelicht.

De UWV Informatieplan‑board, een coördinerend orgaan waarvan divisiedirecteuren deel uitmaken, functioneert inmiddels geruime tijd. Dit orgaan staat voor het IV‑veld niet alleen centraal in de jaarplancyclus maar bewaakt ook de langetermijndoelstellingen in relatie tot alle ontwikkelingen die onvermijdelijk zullen plaatsvinden. De reguliere besturing verloopt via rapportages aan de raad van bestuur. In toenemende mate vindt er ook afstemming plaats met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), zodat er over en weer beter inzicht ontstaat in de effecten van keuzes.

UWV werkt continu aan de verbetering van het projectportfoliomanagement. In toenemende mate groeit het besef dat verdere optimalisatie – naast beproefde middelen als releaseplanning en sturing op het totale volume aan projecten – ook rechtstreekse sturing op projectcapaciteit vereist. Daarmee wordt het eenvoudiger om, waar nodig, capaciteit over te hevelen. De kosten van onvoorziene ontwikkelingen kunnen daardoor dalen en omstelling als gevolg van gewijzigde prioriteiten en inzichten kan sneller plaatsvinden. De komende periode zullen we wensen en mogelijkheden verder verkennen.