Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet 2017

UWV werkt intensief mee aan het ketenbrede programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). De huidige Suwinet‑Inkijkvoorzieningen worden fijnmaziger gemaakt, in lijn met de autorisatiestructuur per bedrijfsonderdeel en per rol. Medewerkers krijgen op basis van hun functie en rol alleen nog toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren.

De eerste hierop gebaseerde inkijkschermen zijn eind 2016 opgeleverd door Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). In 2017 volgt de feitelijke implementatie binnen UWV. Deze implementatie vindt fasegewijs plaats, en wordt voorafgegaan door een wetstechnische toets per functierol. Deze toets is noodzakelijk om vast te leggen dat het inzagerecht is gebaseerd op de juiste wet‑ en regelgeving. Deze toetsen zijn in 2017 gestart, en zijn voor UWV zelf afgerond in september 2017. De wetstechnische toetsen bij externe bronhouders, zoals gemeentelijke sociale diensten en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), lopen langer door, naar verwachting tot eind 2017. In september 2017 start de UWV‑brede gefaseerde uitrol van de nieuwe inkijkschermen. Planning is dat deze voor de jaarwisseling wordt afgerond.

Sinds september 2016 werken we daarnaast aan de mede hiervoor noodzakelijke automatische provisioning (automatische synchronisatie van de autorisatiestructuur van UWV met de BKWI‑Inkijksystemen). Eind april hebben BKWI en UWV de basisinfrastructuur van de verschillende omgevingen opgeleverd en is begonnen met het opzetten van de koppeling tussen de servers van BKWI en UWV. Dit proces was afgerond in juni; hiermee is het systeem aan beide zijden technisch gereed. De koppeling van deze servers maakt een papieren overdracht voortaan overbodig. Dit betekent dat als de autorisatiegegevens van een UWV‑medewerker wijzigen dit automatisch bij BKWI bekend wordt. De feitelijke ingebruikname van deze provisioningoplossing vindt gelijktijdig plaats met de uitrol van de nieuwe inkijkschermen.

Naar aanleiding van de privacy‑impactassessment Toegang persoonsgegevens Suwinet voert UWV maatregelen in om de toegang tot persoonsgegevens via Suwinet verder te beperken. Op de korte termijn passen we een leeftijdsfilter toe, zodat de gegevens van personen met een leeftijd van 1 jaar of meer boven de pensioengerechtigde leeftijd en personen jonger dan 16 jaar niet zonder meer kunnen worden geraadpleegd. Op de langere termijn werken we toe naar een ICT‑landschap waarin medewerkers alleen toegang krijgen tot burgerservicenummers die tot hun werkpakket behoren. Dit is een bredere ontwikkeling die verder reikt dan Suwinet en zich ook richt op andere gegevensleveringskanalen.