Preventieve handhaving 2017

We willen voorkomen dat mensen onbedoeld, door onduidelijkheid, de regels overtreden. Daarom leggen we zo helder mogelijk uit wat de regels en plichten zijn en wat burgers van ons mogen verwachten. We informeren burgers via campagnes, zetten in op het verbeteren van het gebruikersgemak van onze online dienstverlening en verzenden automatische berichten om mensen op hun verplichtingen te attenderen. We kijken ook naar de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding. Met gedragswetenschappelijke experimenten onderzoeken we hoe we de kans kunnen vergroten dat uitkeringsgerechtigden de regels nakomen.

Sinds de invoering per 1 juli 2015 van inkomstenverrekening in de WW vergelijken we de opgegeven inkomsten altijd met de gegevens in onze polisadministratie – voor zover deze daarin aanwezig zijn. Doordat klanten zelf minder wijzigingen hoeven door te geven, maken we het hen gemakkelijker om zich aan de regels te houden.

Binnen het kennisprogramma gedragsbeïnvloeding onderzoeken we momenteel in welke mate het effectief is om de autonomie van WW‑klanten te vergroten door ze een persoonlijk werkplan aan te bieden. Daarvoor hebben we via klantonderzoek onderzocht of zo’n persoonlijk werkplan bijdraagt aan een toegenomen intrinsieke motivatie, hogere klanttevredenheid en effectiever werkzoekgedrag. Daarnaast hebben we een exploratief onderzoek verricht naar het sollicitatie‑ en registratiegedrag van WW‑klanten. Eind 2017 verwachten we de resultaten van beide onderzoeken.

Verder onderzoeken we hoe we zo veel mogelijk kunnen voorkomen dat klanten niet komen opdagen voor afspraken met bijvoorbeeld verzekeringsartsen en adviseurs werk. Ten slotte starten we binnenkort onderzoek naar hoe UWV klanten die in het begin van hun WW‑periode niet of nauwelijks gebruikmaken van werk.nl, op basis van gedragswetenschappelijke inzichten kan stimuleren om tijdig sollicitatieactiviteiten via werk.nl door te geven.