Fraudethema’s 2017

Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik pakken we meer georganiseerde en grootschalige fraude aan, zoals gefingeerde dienstverbanden en gezondheidsfraude.

Georganiseerde fraude

Gefingeerde dienstverbanden zijn dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Bij de aanpak hiervan werken we nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de eerste 8 maanden van 2017 heeft het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden € 2,4 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden teruggevorderd. Daarnaast is € 1,8 miljoen aan WW‑uitkeringen geweigerd vanwege gefingeerde dienstverbanden.

Ook besteden we bijzondere aandacht aan mogelijk onterecht aangevraagde WW‑faillissementsuitkeringen. Doordat we onterechte aanvragen niet toekenden, hebben we in de eerste 8 maanden van 2017 € 0,6 miljoen op de uitkeringslasten WW bespaard. Bij de bestrijding van uitkeringsfraude gerelateerd aan hennepteelt hebben we in de eerste 8 maanden van 2017 330 zaken afgedaan, waarbij een terugvorderingsbedrag van € 1,2 miljoen is opgespoord.

Gezondheidsfraude

Er is sprake van gezondheidsfraude als een klant, zonder hiervan melding te doen bij UWV, werkzaamheden of activiteiten uitvoert, of houding en gedrag vertoont die niet passen bij de door ons vastgestelde belastbaarheid. Signalen die we hierover krijgen, beoordelen we op onderzoekwaardigheid, waarna eventueel gericht onderzoek volgt. Indien er sprake is van vermoedelijke gezondheidsfraude, volgt er een (her)beoordeling door een verzekeringsarts. Tot en met augustus 2017 zijn 181 signalen in onderzoek genomen. Hiervan zijn er inmiddels 41 volledig afgerond, waarbij in 16 gevallen de uitkering is beëindigd of verlaagd.

Daarnaast zijn 40 herbeoordelingen uitgevoerd naar aanleiding van onderzoek naar fraude met het persoonsgebonden budget (pgb). Dit heeft in 16 gevallen geleid tot beëindiging en in 10 gevallen tot verlaging van de uitkering – een besparing van € 2,2 miljoen.

De totale besparing door (her)beoordelingen in het kader van gezondheidsfraude bedraagt € 8,7 miljoen.

UWV en het Verbond van Verzekeraars hebben in april 2017 een convenant afgesloten voor samenwerking op het terrein van de aanpak van gezondheidsfraude. Hierbij onderzoekt UWV in een pilot meldingen van verzekeraars over mogelijke gezondheidsfraude. Eventueel wordt daarbij de juistheid van de WIA‑uitkering herbeoordeeld. Tot nu toe hebben verzekeraars voor deze proef 17 meldingen gedaan. Omdat dit minder is dan verwacht, vragen we het Verbond van Verzekeraars om deze proef nogmaals onder de aandacht te brengen, en is er een voorstel gedaan om de pilot te verlengen.