Verbeteren kwaliteit polisadministratie 2017

In onze polisadministratie stonden eind augustus 2017 bijna 19,6 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,0 miljoen mensen. We gebruiken deze gegevens voor onze eigen uitkeringsverstrekking. Daarnaast leveren we gegevens aan derden. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. We hebben in de eerste 8 maanden van 2017 99% van de gegevensleveringen conform de afspraken over tijdigheid en volledigheid uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgesproken norm van 95%.

In 2017 zijn we verder gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. In 2016 hebben we daarvoor onder andere de abonnementenservice ontwikkeld, waarmee we afnemers op de hoogte stellen van bepaalde betekenisvolle (levens)gebeurtenissen van burgers zoals overlijden, wijzigingen in partnerregistratie, ontstaan van inkomsten, verhuizing etc. Dit zijn gebeurtenissen die impact hebben op de processen van UWV en publieke partners. Binnen UWV beproeven we nu op 5 backoffices het ontstaan van loonbetalingen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Op het moment dat zo’n inkomstenverhouding ontstaat, nemen we met de uitkeringsgerechtigde contact op om een afspraak te maken over de verrekening van diens inkomsten uit arbeid. Hierdoor voorkomen we onterechte of te hoge uitbetalingen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bij een positieve uitkomst volgt later dit jaar landelijke implementatie binnen het domein van de arbeidsongeschiktheidswetten, en in een later stadium mogelijk ook binnen andere domeinen. Daarnaast inventariseren we bij onze afnemers (intern en extern) of ze interesse hebben om hun abonnement verder uit te breiden en welke nieuwe gebeurtenissen ze eventueel graag zouden zien opgenomen in het aanbod.

Verder ligt de nadruk op het gebruik van standaarddiensten bij gegevensleveringen. Hiermee voorkomen we complexe voortbrengingsprocessen. De 4 bronnen van de polisadministratie (loonaangiftenadministratie, werkgeversadministratie, persoonsadministratie en doelgroepregister) zijn via standaarddiensten ontsloten en kunnen zowel los als geassembleerd worden ingezet voor het configureren van gegevensleveringen. Nieuwe aanvragen om gegevens handelen we zo veel mogelijk af met inzet van deze standaarddiensten. Bestaande specifieke, op 1 klant afgestemde gegevensleveringen zetten we ook zo veel mogelijk om naar breed inzetbare gegevensleveringen. Eind augustus 2017 werd er bij 75% van alle leveringen uit het polisdomein gebruikgemaakt van standaarddiensten.