Elektronische gegevensuitwisseling met (gerechts)deurwaarders 2017

UWV ontvangt van gerechtsdeurwaarders en andere deurwaarders schriftelijke verzoeken om informatie (VOI). UWV en de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders hebben deze omgezet in een gestandaardiseerde, beveiligde digitale uitwisseling, e‑VOI. Met e‑VOI hebben gerechtsdeurwaarders inzage in gegevens over uitkeringen die door UWV worden betaald: de hoogte ervan, de toegepaste verrekening en/of de eerder gelegde beslagen. Op basis van deze gegevens kan de gerechtsdeurwaarder vaststellen of beslag gelegd kan worden. Het is nu ook voor andere deurwaarders mogelijk om aan te sluiten op een e‑VOI‑service. Deurwaarders die willen aansluiten, kunnen dit bij UWV aanvragen via het aanvraagformulier e‑VOI. Indien akkoord kan de deurwaarder aansluiten op een koppeling met het Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen (RINIS). Via deze koppeling kan de deurwaarder de gegevens uitwisselen met UWV.

In de elektronische gegevensuitwisseling is geregeld dat iedere deurwaarder standaard een vaste set van gegevens krijgt. Deze gegevens mogen alleen worden geleverd op basis van een wettelijke grondslag. In e‑VOI zijn controles ingebouwd om rechtmatige bevraging te borgen. Achteraf vinden rechtmatigheidsaudits plaats. Ook is altijd – via logging en monitoring – te herleiden door welke deurwaarder de gegevens zijn opgevraagd.