Naar een robuustere loonaangifteketen 2017

UWV en de Belastingdienst werken aan een robuustere loonaangifteketen. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden. Het kernteam loonaangifteketen heeft daarom een aantal uitgangspunten vastgesteld, die richtinggevend zijn voor herontwerp van de loonaangifteketen. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat uitval van gegevens en loonaangiften zo veel mogelijk moet worden beperkt door controles zo vroeg mogelijk in het proces te laten plaatsvinden, en dat er meer gebruik wordt gemaakt van koppeling van bestanden en minder van dataoverdracht. Inmiddels ontwikkelen UWV, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen met aanleveraars en afnemers van loonaangiftegegevens een toekomstvisie voor de loonaangifteketen, een zogeheten houtskoolschets. Het is de bedoeling dat inhoudingsplichtigen straks sneller en eenvoudiger aan hun verplichtingen kunnen voldoen en inzicht hebben in hun actuele fiscale positie. Voor werknemers is het de bedoeling dat zij in de toekomst in de beveiligde UWV‑omgeving hun actuele gegevens zien direct nadat zij hun loonstrook hebben ontvangen. Gegevens zullen veel sneller beschikbaar komen en volautomatisch worden gebruikt in de primaire processen.

In februari 2017 heeft UWV 3 kritische nominatieve loongegevensleveringen voor de Vooraf Ingevulde Heffingen (VIH) 2016 voor burgers tijdig en volledig aan de Belastingdienst verstrekt. Alle waren technisch verwerkbaar en hebben ertoe geleid dat 97,1% van de vooringevulde gegevens volledig is. Nog niet eerder was de bruikbaarheid zo groot. Met deze vooringevulde gegevens doen ongeveer 8,8 miljoen mensen aangifte inkomstenbelasting.

Met ingang van dit jaar geldt een aantal nieuwe controles van loonaangiften, vooral gericht op de consistentie binnen een aangifte. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de gegevens die zijn ingevuld over de voorwaarden voor de werknemersverzekeringen. Inhoudingsplichtigen krijgen hierover een terugkoppeling. Zij kunnen daarmee hun loonaangifte corrigeren, zodat gegevens juist in de polisadministratie geregistreerd worden.

In San Diego heeft de loonaangifteketen de jaarlijkse Strategic Alliance Award ontvangen. De prijs is toegekend omdat UWV, de Belastingdienst en het CBS samenwerken in de vorm van een keten die zich bovendien met externe partners heeft doorontwikkeld tot een systeem waarin op basis van wederzijdse afhankelijkheid intensief wordt samengewerkt.