BKWI 2017

De SUWI‑partijen UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de voorziening Suwinet. Suwinet ondersteunt de eenmalige uitvraag van gegevens door de ketenpartners en daarnaast in beperkte mate door andere overheidsorganisaties die via het aansluitprotocol beperkte toegang tot gegevens via Suwinet hebben gekregen. Dit leidt tot een efficiëntere en effectievere dienstverlening door de SUWI‑partijen, het verlaagt de administratieve lasten van de burger en het vergroot de mogelijkheid om fraude te detecteren. UWV heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van Suwinet. Het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI), een onderdeel van UWV, voert deze taken uit en legt hierover zelf verantwoording af.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft BKWI gevraagd om, in samenwerking met het Inlichtingenbureau van de gemeenten, te onderzoeken hoe de gegevensuitwisseling in het domein van werk en inkomen (opnieuw) technisch kan worden vormgegeven volgens het uitgangspunt van ‘privacy by design’. Dat houdt in dat al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten volop aandacht wordt besteed aan privacyverhogende maatregelen, en dat alleen noodzakelijke gegevens worden verwerkt. Op deze manier is het mogelijk een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch af te dwingen.

BKWI heeft in 2016 een aantal oplossingsrichtingen gepresenteerd aan het ministerie van SZW en andere betrokken partijen. Het ministerie heeft vervolgens samen met de partijen in de sector, inclusief BKWI, bekeken welke acties genomen moeten worden om tot een gedeeld, gewenst toekomstbeeld te komen. Er wordt nog bekeken hoe deze plannen zich verhouden tot lopende trajecten bij de SUWI‑partijen en tot het UWV Informatieplan. Terugkerende aandachtspunten zoals regie bij de burger en privacy by design worden immers ook opgepakt via de lopende voorbereidingen op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast wordt in een lopend traject nagedacht over een herijking van de governance rondom Suwinet. UWV, inclusief BKWI, heeft hiervoor nauw contact met het ministerie van SZW en de mede‑SUWI‑partijen. In dit traject is een van de doelstellingen om te komen tot oplossingen voor de vraag hoe we moeten omgaan met het toenemende aantal aansluitingen van niet‑SUWI‑partijen op Suwinet en hoe dit zich verhoudt tot de governance rondom Suwinet die is ingericht met alleen het oog op de gegevensuitwisseling in het domein van de sociale zekerheid.