Werken aan integriteit 2017

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitsbeleid richten we ons vooral op preventie in de vorm van bewustzijn: we stimuleren op verschillende manieren dat UWV‑medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen en dat ze weten wat dit in de praktijk precies inhoudt. Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie staat bovenaan de integriteitsagenda van UWV. Afspraken en spelregels voor integer gedrag staan beschreven in onze gedragscode. We steken veel tijd in gesprekken over integriteit met elkaar, maar ook met andere organisaties.

We zijn ervan overtuigd dat nadenken over integriteit de beroepstrots en professionaliteit versterkt. Het bespreken van morele dilemma’s die medewerkers in de werkpraktijk tegenkomen, krijgt een steeds nadrukkelijker plek in de organisatie. We leggen dilemma’s uit de praktijk voor aan medewerkers met de vraag ‘Wat zou jij doen?’ en stimuleren het bespreken van dilemma’s op de werkvloer. Een commissie van externe integriteitsdeskundigen voorziet UWV van adviezen op basis van de uitkomsten van het integriteitsdashboard waarmee UWV het integriteitklimaat in de organisatie monitort. Ook zijn er e‑learningmodules ontwikkeld waarmee alle medewerkers onder meer leren verantwoord om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Het UWV Bureau Integriteit onderzoekt ook signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. In de eerste 8 maanden van 2017 ontvingen we 165 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. Hiervan hadden er 120 betrekking op een UWV‑medewerker en 45 op klanten of derden. In deze periode zijn 76 integriteitsonderzoeken gestart en werden 76 zaken volledig afgesloten (waarvan 13 zaken uit 2016). Het aantal onderzoeken is lager dan het aantal meldingen, omdat niet elke melding leidt tot een onderzoek. Soms wordt in overleg met de melder gekozen voor een andere interventie, soms is er te weinig concrete informatie aanwezig die een onderzoek rechtvaardigt. Ook worden meldingen ontvangen die geen betrekking blijken te hebben op mogelijke schending van de integriteit. Deze worden overgedragen aan bijvoorbeeld het klachtenbureau van UWV, het bedrijfsonderdeel Handhaving of aan de manager van de melder.

Tegen UWV‑medewerkers zijn naar aanleiding van een integriteitsschending 19 keer arbeidsrechtelijke maatregelen getroffen, uiteenlopend van een waarschuwing tot beëindiging van het dienstverband. Dit laatste gebeurde 3 keer en 1 keer werd een uitzendovereenkomst beëindigd. In 5 gevallen is een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen een klant of een derde, 2 keer wegens valsheid in geschrifte, 2 keer wegens mishandeling/vernieling en 1 keer wegens verduistering van uitkeringsgeld.