Samenwerken aan kennis voor een betere uitvoering 2017

UWV beschikt over een schat aan actuele en relevante kennis op het domein van werk en inkomen. Wij doen op maatschappelijk relevante thema’s analyses en voorspellingen en voeren onderzoeken uit die ons helpen om onze dienstverlening verder te verbeteren. De beoogde verbeteringen en de bijbehorende kennisvragen leggen we vast in de UWV Kennisagenda. Bij de totstandkoming en uitvoering van de Kennisagenda werken we nauw samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de G4 (de 4 grootste gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Landelijke Cliëntenraad. Verder vindt periodiek afstemming en uitwisseling van kennis plaats in het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). Een deel van de onderzoeken voert UWV zelf uit. Daarnaast werkt UWV samen met universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus. Voor onderzoek gericht op de arbeidsdeskundige en verzekeringsgeneeskundige praktijk neemt UWV deel in 2 specifiek op die doelgroep gerichte kenniscentra, namelijk het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG).

In de eerste 8 maanden van 2017 zijn verschillende onderzoeken afgerond en nieuwe onderzoeken gestart die gericht zijn op het verbeteren van onze dienstverlening. Zo zijn er 2 proefschriften verdedigd met onderzoek naar verbeteringen in onze dienstverlening aan zogenoemde vangnetters; zieke werknemers die geen werkgever meer hebben. De onderzochte interventies leidden er niet toe dat mensen met psychische klachten en vangnetters met kanker sneller aan het werk komen. De analyses bieden wel aanknopingspunten om de interventies zo aan te passen dat werkhervatting wel bevorderd wordt. Inmiddels is in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (van het Academisch Medisch Centrum ofwel AMC) een vervolgonderzoek ingesteld naar psychische klachten bij vangnetters. Ook worden verzekeringsartsen nu beter getraind in het adviseren van vangnetters, rekening houdend met multiproblematiek.

Binnen dit verslag komt op diverse plekken aan de orde hoe UWV gebruikmaakt van de resultaten van kennis. Zo starten we binnenkort in het kader van het kennisthema financiële problematiek en schulden een pilot, waarin we experimenteren met dienstverlening door UWV, gebaseerd op afgerond onderzoek onder onze klanten naar de gewenste rol van UWV bij financiële problematiek en schulden van klanten. Daaruit bleek dat onze klanten hierbij een rol voor UWV zien weggelegd en het op prijs stellen als we dit onderwerp aansnijden. Ook is een onderzoek gestart naar het voorkomen van financiële problematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking en binnen het thema gedragsbeïnvloeding onderzoeken we hoe we no‑show bij spreekuren kunnen verminderen. Ook binnen de andere Kennisagenda‑thema’s lopen verschillende onderzoeken, waarvan we de resultaten in veel gevallen eind 2017 verwachten. Zoals over de mogelijkheden die technologische ontwikkeling biedt bij het aan het werk helpen en houden van mensen met een arbeidshandicap.

We zijn gestart met het opstellen van de UWV Kennisagenda voor 2018/2019. Nieuw daarbij is dat we alle UWV‑medewerkers actief benaderen om vragen te stellen als input voor de agenda en dat we nauw samenwerken met het ministerie van SZW bij het opstellen van kennisvragen voor het thema effectiviteit van re‑integratiedienstverlening aan mensen met een arbeidshandicap.