Maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017

Wij streven ernaar dat ons handelen een duurzame positieve impact heeft op mens, samenleving en milieu. UWV gebruikt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) de driedeling mens, milieu en transparantie. Ons mvo‑beleid voor de periode 2016 tot en met 2018 legt de nadruk op eigen UWV‑speerpunten, zoals social return, diversiteit, gezonde leefstijl en beperking van de belasting van het milieu.

Transparantie

Wij zijn lid van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB). Dit is een initiatief van ruim 30 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De organisaties willen via de netwerkgroep van elkaar leren, bij elkaar in de keuken kijken en onderling prestaties vergelijken. Binnen de RBB is een mvo‑platform. In het tweede kwartaal van 2017 heeft UWV‑bestuursvoorzitter Bruno Bruins voor de raad van participanten van de RBB (bestuurders van de deelnemende organisaties) een presentatie verzorgd over mvo bij UWV.

Wij maken ons maatschappelijk ondernemerschap concreet, meetbaar en aantoonbaar voor onszelf, en voor onze stakeholders en de samenleving. Daarvoor gebruiken wij een gecertificeerd managementsysteem: de MVO Prestatieladder. Deze kent 5 niveaus waarop gecertificeerd kan worden. In 2016 hebben wij als enige publieke organisatie en zelfstandig bestuursorgaan niveau 4 bereikt, wat volgens deze ladder betekent dat UWV van algemeen niveau is doorgegroeid naar een excellent niveau. Onze ambitie is om dit niveau in 2017 te handhaven. Eind 2017 wordt dit opnieuw door een externe auditor getoetst.

Milieu

De circulaire economie is leidraad van ons milieubeleid; uitgangspunten van de circulaire economie zijn herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Speerpunt is het verminderen van de milieubelasting. In juni is een advies‑ en impulsteam ingericht dat het circulaire denken en doen moet bevorderen.

Op grotere kantoren monitoren we systematisch het energieverbruik. Op het verbruik van elektriciteit hebben we in de eerste 6 maanden van 2017 een besparing gerealiseerd van 20% ten opzichte van de eerste 6 maanden van het peiljaar 2012 (gecorrigeerd op basis van de buitentemperatuur is de besparing 16%). In dezelfde periode hebben we op het gasverbruik een besparing gerealiseerd van 41%. De CO2‑uitstoot, veroorzaakt door het totaal energieverbruik (elektriciteit en gas/warmte), is ten opzichte van de eerste 6 maanden van 2012 verminderd met 23%. Afval wordt voor 71% gerecycled. We stimuleren reizen per openbaar vervoer door onze medewerkers de NS‑Business Card aan te bieden voor zowel woon‑werkverkeer als dienstreizen. Tegelijkertijd verminderen we het aantal reizen door meer gebruik te maken van videovergaderen.

Wij verlangen van al onze leveranciers dat zij onze mvo‑gedragscode voor leveranciers ondertekenen. Die stelt eisen aan sociale aspecten, werkomstandigheden en milieu.

Mens

We ondersteunen UWV‑medewerkers bij hun gezonde voornemens en dagen hen uit tot gezonde leefgewoonten. Ook bieden we hun de mogelijkheid om zich te laten adviseren over bijvoorbeeld de inrichting van hun werkplek en dynamisch werken.

UWV voert beleid om diversiteit en inclusie binnen de organisatie te bevorderen. Social return is voor UWV een speerpunt. Niet alleen als dienstverlener en opdrachtgever zetten we ons in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, maar ook als werkgever bieden we hun een kans. In het nieuwe facilitaire dienstverleningscontract hebben we met de 2 leveranciers afgesproken dat zij elk 25 medewerkers begeleiden die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Deze medewerkers komen in dienst bij UWV. Inmiddels hebben we 4 medewerkers uit de doelgroep in dienst genomen, zij worden begeleid door medewerkers van de leverancier en UWV. We streven ernaar om er dit jaar nog 8 aan te nemen. De leveranciers zetten daarnaast, zoals in de aanbesteding is gevraagd, medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in.