Risicomanagement: aandachtspunten 2017

Binnen de uitvoering in 2017 zien wij een aantal onderwerpen die voor de korte en middellange termijn risicovol zijn en die daarom in de P&C‑cyclus extra aandacht zullen krijgen. Het gaat om de volgende punten:

Beschikbaarheid schaarse capaciteit

Doorslaggevend bij het behalen van de doelen voor de medische beoordelingen is de artsencapaciteit. De beperkte beschikbaarheid van verzekeringsartsen is al jaren een knelpunt. Voor 2017 hadden we een groei voorzien van het aantal productieve artsen, door zowel veel artsen aan te trekken als het aantal artsen op te voeren dat gebruikmaakt van taakdelegatie. In 2017 blijkt dat we de wervingsdoelen wel halen, maar dat er ook een groter verloop is aan artsen dan verwacht. De beschikbare capaciteit blijft daardoor op het niveau van begin 2017. Dat is lager dan het begrote niveau. Hierdoor zijn we niet in staat om op totaalniveau in te lopen op de achterstanden. Dit leidt vooral bij de herbeoordelingen tot een stijging van de achterstanden.

Implementatie nieuwe dienstverlening WW en WIA/WGA

Eind 2016 hebben we het nieuwe dienstverleningsmodel voor de WW ingevoerd en in 2017 dat voor de WIA/WGA. Met het maken van die afspraken is het nieuwe beleid uiteraard niet direct operationeel. Het jaar 2017 staat nog in het teken van het verder optimaliseren en doorontwikkelen van deze nieuwe dienstverlening. De voortgang in de uitvoering volgen wij maandelijks, en met voortdurend leren en verbeteren in de uitvoering brengen we een goede uitvoering van de afspraken tot stand. In het najaar van 2017 nemen wij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitvoerig mee in de stand van zaken rond het nieuwe dienstverleningsmodel WW.

Een aantal cruciale projecten

Ook in 2017 zien we dat het budget dat we beschikbaar hebben voor projecten niet wordt uitgeput. We zien dat de strategische projecten zoals Eén uniforme betaalomgeving (1UBO) en de wetgevingstrajecten qua planning op schema lopen. Van projecten waarbij de einddatum minder van belang is, vertragen of verleggen we het startmoment. Wij wijten dat aan de schaarse beschikbaarheid van ICT‑capaciteit en kennis van de UWV‑processen. Als beheersmaatregel hebben wij ingevoerd dat vanaf de zomer van 2017 projecten zonder harde einddatum (moet wel gebeuren, maar datum realisatie kent geen afhankelijkheid) pas mogen opstarten als de projecten die we wel voor een bepaalde datum moeten afronden, gestart zijn en op koers liggen.

Tijdige afronding Integrale activering Wajong

Een risico voor 2017 was het niet tijdig afronden van de Integrale activering Wajong (IaW). In het kader van de Participatiewet deelt UWV mensen met een uitkering volgens de oude Wajong (oWajong) en de Wajong 2010 in 2 groepen in: Wajongers met arbeidsvermogen en Wajongers zonder arbeidsvermogen. We hebben de voortgang van de herindeling van maand tot maand gevolgd. We hebben deze gevoelige operatie volgens de gemaakte afspraken zorgvuldig en op tijd afgerond. In 2018 zullen we dezelfde dienstverlening bieden aan alle ongeveer 132.000 Wajongers met arbeidsvermogen. Die dienstverlening bestaat uit de bouwstenen monitoren en activeren, inzet van re‑integratiediensten, dienstverlening gericht op het aan het werk houden, oriëntatiegesprek en werkplan, en werkgeversdienstverlening.

Rechtmatigheid

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over het verslagjaar 2016 bedroeg 0,8 – dit betekent dat de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking 99,2% bedroeg. Dit foutpercentage is een verdubbeling ten opzichte van 2015. In 2017 zijn maatregelen genomen om een verdere verslechtering te voorkomen. Deze verbeteringen sorteren hun effect. Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 3 kwartalen van verslagjaar 2017 bedraagt 0,5.